El Consell aprova l'Avantprojecte de Llei d'Informació Geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià

La regulació incorpora la previsió de la xarxa sísmica, que serà projectada, desplegada, mantinguda i explotada per l'ICV com a eina bàsica de la Generalitat per a la detecció i la comunicació dels esdeveniments sísmics ocorreguts al territori valencià
13 desembre 2019 19:42h
La llei incorpora la previsió de la xarxa sísmica. Imatge d'arxiu.

VALÈNCIA. El Consell ha donat la seua conformitat a l'Avantprojecte de Llei d'Informació Geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) que haurà de recaptar ara el dictamen del Consell Jurídic Consultiu i l'informe del Comité Econòmic i Social. Una vegada complits aquests tràmits, s'elevarà de nou al Consell per a la seua aprovació com a Projecte de llei.

Aquest avantprojecte té per objecte l'establiment del règim jurídic de l'ICV; l'ordenació de l'activitat geomàtica del sector públic valencià, la qual cosa tradicionalment es coneix com a cartografia, i l'organització de la informació geogràfica al País Valencià. A més, estableix els mitjans necessaris per a la coordinació i la col·laboració entre les diferents administracions públiques valencianes per a garantir l'ordenació, la coordinació, la racionalitat i l'eficiència de la producció cartogràfica valenciana.

Aquesta norma va més enllà de la Llei 9/1997 de creació de l'ICV i regula les funcions, els òrgans i els recursos de l'Institut Cartogràfic, tot establint un marc jurídic complet de tot el sistema d'informació geogràfica i de cartografia valenciana.

Aquest text legislatiu pretén facilitar a l'ICV el desenvolupament de la seua activitat en tots els camps de la geomàtica que siguen necessaris per al desenvolupament de l'activitat del sector públic i la societat valenciana, i que assumisca aspectes no tractats fins ara i que són fonamentals per a la seua normalització.

En la redacció d'aquesta llei s'ha tingut en compte la normativa europea i estatal en matèria d'informació geogràfica i es dota de seguretat i estabilitat l'activitat de l'ICV, necessària per la gran quantitat de serveis que presta a les administracions valencianes –tant l'autonòmica com les locals–, de gran importància per a la prestació de serveis com ara la planificació urbanística i estratègica a tots els nivells, així com pels beneficis que genera per a la societat valenciana.

A més, aquesta regulació incorpora la previsió de la xarxa sísmica, que serà projectada, desplegada, mantinguda i explotada per l'ICV com a eina bàsica de la Generalitat per a la detecció i la comunicació dels esdeveniments sísmics ocorreguts al territori valencià.

La llei també estableix que l'ICV, com a organisme de geomàtica, es constituïsca com cartoteca física i digital a fi de preservar per a les generacions futures el patrimoni cartogràfic valencià.

next