El Consell es compromet a canviar la Llei de Mediació per a resoldre les discrepàncies del govern espanyol

La modificació de la normativa té com a objectiu resoldre les discrepàncies plantejades en la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Estat
25 setembre 2019 11:12h
Amb la modificació es resolen les discrepàncies entre les dues administracions. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. La Generalitat es compromet a modificar la Llei 24/2018, de Mediació valenciana, per a adaptar-se a la normativa estatal i resoldre així les discrepàncies presentades pel govern espanyol en la comissió bilateral entre totes dues administracions.

Davant la controvèrsia suscitada respecte a l'article 1 de la llei autonòmica, el Consell assumeix el compromís de promoure la iniciativa parlamentària corresponent per a modificar-lo, amb l'objectiu d'"ajustar clarament" les seues competències, segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

D'aquesta forma, les dues parts coincideixen que l'article 4.d de la llei valenciana –pel qual s'estableix la definició de conflicte o litigi– s'interpretarà i aplicarà sobre la base de la Llei estatal 5/2012, de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils.

En relació amb els articles 8.2 i 8.3b de la norma autonòmica, la Generalitat haurà de promoure una modificació completa de diversos apartats, ja que afecten matèries que són de competència de l'Estat, sobre legislació processal recollida en la Constitució.

En concret, l'article 8.2 queda així: "La declaració o l'aportació de documentació sobre les dades que hagueren pogut obtindre's o utilitzar-se durant el transcurs de la mediació, en un procés judicial o en un arbitratge, es regiran pel que es disposa en la legislació de l'Estat".

Mentrestant, el 8.3 estableix ara que el deure de confidencialitat "podrà exceptuar-se, totalment o parcialment, quan les parts en conflicte ho excusen de forma expressa i per escrit, i quan així ho preveja la legislació estatal".

Al mateix temps, la Generalitat es compromet al fet que l'article 19.3 també s'interprete sobre la base de la llei estatal, de manera que les entitats mediadores podran ser objecte d'inscripció amb independència del seu caràcter públic i privat, espanyol o estranger, incloses les de caràcter internacional.

No és obligatori inscriure's

Respecte a la regulació dels mediadors, l'acord Consell-govern espanyol estableix que la llei valenciana s'ajustarà a la norma de l'Estat, que no exigeix que estiguen inscrits per a exercir aquesta activitat i dicta la voluntarietat de la inscripció.

Per tant, la llei autonòmica incorporarà ara en l'article 23 que les parts de la mediació tindran dret a "triar lliurement una persona o entitat mediadora, estiga o no inscrita en qualsevol registre autonòmic o estatal, o bé a sol·licitar que se'l nomene".

Les parts en conflicte també podran, de mutu acord o amb el consentiment posterior, designar un mediador que figure o no en el Registre de Persones i Entitats Mediadores valencià o qualsevol altre autonòmic o estatal.

Per tot això, després de les negociacions en el grup de treball constituït el mes de març passat, la Generalitat i el govern espanyol consideren que les discrepàncies estan resoltes i comuniquen l'acord al Tribunal Constitucional, segons la resolució signada per la directora general de Relacions amb l'Estat, Daría Terrádez.

next