El Consell destinarà més de 23,5 milions d'euros per a pal·liar els efectes de la gota freda

La Generalitat aprova la concessió d'ajudes directes i urgents a particulars perquè afronten les pèrdues de béns de primera necessitat
20 setembre 2019 13:15h
El Consell posa en marxa un pla de xoc per a pal·liar els efectes del temporal. / EFE

VALÈNCIA. El Consell ha aprovat iniciar les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal d'intenses pluges, fenòmens costaners i forts vents ocorregut al País Valencià els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre del 2019.

A través d'aquest decret s'aprova la concessió d'ajudes directes i urgents a particulars per a fer front a la pèrdua de béns de primera necessitat. De forma immediata hi haurà una bestreta de 1.500 euros després de la comprovació dels danys, que podrà aconseguir un màxim de 4.500 euros quan els danys hagen sigut verificats mitjançant taxació pericial. La partida per a ajudes a particulars està dotada amb 13,5 milions d'euros.

També s'aprova un decret de concessió d'ajudes urgents destinat als ajuntaments per a compensar les despeses extraordinàries que haja hagut d'escometre el municipi durant l'episodi d'emergència, així com les despeses derivades del suport tècnic que, si escau, els ajuntaments prestaran a l'Oficina de Gestió i Coordinació d'Ajudes de la Generalitat. Aquesta partida està dotada amb 10 milions d'euros. S'estableix un termini general de 45 dies perquè els municipis presenten les estimacions dels danys ocasionats davant la Subdirecció General d'Emergències. 

De la mateixa manera, caldrà aportar una declaració de qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda o sol·licitada per a la mateixa finalitat davant d'altres organismes públics o privats o, si escau, una declaració indicant que no s'ha sol·licitat ni rebut cap altra ajuda, així com un informe de l'amplitud del fenomen meteorològic en el terme municipal amb indicació de la intensitat i el valor total de pluja acumulada.

Per a dur a terme les corresponents estimacions de danys, els municipis afectats podran comptar amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, si escau, de les diputacions provincials.

Pla de xoc

A més de les actuacions urgents desenvolupades en els decrets aprovats aquest divendres, el Consell posarà en marxa un pla de xoc per a la recuperació del Baix Segura i altres comarques afectades pel temporal. Es concediran ajudes a particulars els habitatges o vehicles dels quals s'hagen vist danyats pel temporal.

Podran ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els propietaris dels béns afectats pels danys que acrediten la titularitat sobre aquests. En el cas dels habitatges, haurà d'acreditar-se la legalitat de la seua situació.

En el decret de concessió s'establiran les quanties màximes per destrucció total de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual; per danys que afecten l'estructura de l'habitatge distingint entre habitatge habitual i no habitual; per danys que no afecten l'estructura de l'habitatge distingint entre habitatge habitual i no habitual; per danys en l'equipament personal i domèstic bàsic de l'habitatge distingint entre habitatge habitual i no habitual, i per danys en vehicles. D'altra banda, també es donaran mesures de suport a persones que desenvolupen una activitat econòmica. En aquest apartat s'inclouen ajudes a titulars de xicotetes i mitjanes empreses i a autònoms. 

El ple del Consell també ha acordat ajudes per a reparar els danys que s'hagen produït pel temporal en les edificacions, infraestructures, instal·lacions i qualsevol tipus de béns afectes a l'activitat empresarial.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques que cotitzen com a autònoms i les persones físiques o jurídiques titulars de xicotetes i mitjanes empreses, ja siguen comercials, industrials, artesanes, de serveis o agràries, que es troben donades d'alta a efectes fiscals, en funcionament, que ocupen a menys de 50 persones i el volum de negocis anual de les quals o el balanç general anual de les quals no supere els 10 milions d'euros.

Per a ser beneficiaris d'aquestes ajudes hauran d'acreditar que l'edificació, infraestructura, instal·lació o bé danyat es trobe situat als termes municipals afectats pel temporal. Sense perjudici de l'ajuda que els puga correspondre als establiments de turisme interior d'acord amb els apartats anteriors, també tindran dret a una ajuda singular per establiment per plaça d'allotjament.

En el mateix sentit, s'han aprovat ajudes a comunitats de regants i altres entitats de reg i a explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles per a reparar els danys que s'hagen produït pel temporal. L'objectiu és la recuperació de la capacitat productiva dels cultius que permeta la continuïtat de les explotacions en condicions de competitivitat.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, titulars de les explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles afectades, i les comunitats de regants i altres entitats de reg amb infraestructures de reg afectades la titularitat del qual els corresponga.

Per a ser beneficiaris d'aquestes ajudes els titulars de les explotacions hauran de reunir els següents requisits: que l'explotació es trobe situada en algun dels municipis afectats pel temporal i que els danys patits superen el 30% de la seua producció, d'acord amb els criteris establits per a l'Unió Europea.

Les ajudes seran per a cobrir el cost de les actuacions tendents a la recuperació de la capacitat productiva dels cultius, incloses la reposició d'arbres i ceps; la reposició d'instal·lacions de reg, així com d'altres equips que siguen necessaris per a l'activitat productiva; l'adquisició d'aliment per al bestiar extensiu afectat per la pèrdua de pastures i altres fonts naturals d'alimentació; l'adquisició de ruscs i, la reposició d'animals.

Finalment, els municipis afectats pel temporal podran demanar ajudes per a la reparació de béns i infraestructures de titularitat municipal, si escau, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s'hagen hagut d'efectuar com a conseqüència d'aquest.

Pla d'ocupació extraordinària

El Consell posarà en marxa un pla d'ocupació extraordinària adreçat a persones desocupades per a realitzar obres o serveis d'interés general o social en els municipis afectats pel temporal. A més, el Consell posarà en marxa oficines comarcals de gestió i atenció als damnificats que donarà servei a tots els municipis afectats pel temporal.

Finalment, s'insta el govern espanyol a la declaració dels municipis afectats com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil i la tramitació de subvencions per a l'atenció de necessitats derivades d'aquesta declaració.

Així mateix, s'insta a la tramitació d'ajudes de caràcter pal·liatiu per a atendre necessitats derivades d'altres sinistres i catàstrofes, i la preparació de la normativa corresponent; així com a la sol·licitud d'activació del fons de solidaritat de la Unió Europea per a catàstrofes naturals greus.

next