El Consell i el Govern d'Andorra acorden la validesa dels títols de valencià expedits als dos territoris

El Ministeri d'Educació andorrà reconeix els certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià
15 febrer 2019 12:09h
Els dos governs comparteixen la voluntat de reconéixer els diplomes i certificats oficials emesos d'acord amb el Marc Europeu i que acrediten coneixements lingüístics de la llengua compartida. / GENERALITAT

VALÈNCIA. El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres un conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior del Govern d'Andorra per al reconeixement de diplomes i certificats d'acreditació de coneixements lingüístics.

L'objectiu del conveni és establir el reconeixement mutu dels diplomes i certificats oficials emesos per la Generalitat Valenciana, a través de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, i pel Govern d'Andorra, i que acrediten la competència lingüística dels ciutadans de conformitat amb els nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les llengües.

Per al seguiment del conveni es constituirà una comissió integrada per quatre persones: per part de la Generalitat Valenciana, la persona titular de la direcció general amb competències en política lingüística i gestió del multilingüisme i la persona titular del servei amb competències en matèria d'acreditació del valencià. Per part del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior del Govern d'Andorra, la persona titular de la direcció dels exàmens oficials de llengua catalana i la persona titular de l'àrea dels exàmens oficials.

El conveni tindrà efectes des del moment que se signe i estarà vigent per un període de quatre anys, prorrogable amb el consentiment exprés de les parts per un període de quatre anys més.

Aquest acord s'emmarca entre els objectius de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de fomentar la cooperació i la coordinació amb altres institucions per a la difusió i la promoció del valencià. Igualment, i mitjançant l'Ordre 7/2017, de 2 de març, ha regulat l'homologació dels títols i els certificats oficials que acrediten la competència lingüística d'acord amb els nivells del MECR.

Per la seua banda, el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior del Govern d'Andorra, a fi de mantindre i desenvolupar relacions específiques a favor de la llengua, afavoreix acords i convenis de col·laboració amb organismes estrangers per a un desenvolupament global òptim de la llengua. D'altra banda, i dins de les seues competències de regulació de les acreditacions que certifiquen els coneixements de català, ha adaptat els ensenyaments als nivells del Marc Europeu Comú de Referència.

Així doncs, les dues parts comparteixen la voluntat de reconéixer els diplomes i certificats oficials emesos d'acord amb el MECR i que acrediten coneixements lingüístics de la llengua compartida per a garantir la coherència del sistema d'acreditacions i facilitar la mobilitat de persones en diversos àmbits entre el País Valencià i el Principat d'Andorra.

next