El Consell d'Informatius d'À Punt es reunirà cada mes i enviarà informes semestrals al Consell Rector 

Els treballadors de la cadena pública podran mostrar les seues discrepàncies al tractament informatiu d'una notícia i no podran acceptar regals
1 juliol 2019 13:13h
El reglament estableix que el Consell d'Informatius estarà format per cinc persones adscrites a la redacció. / À PUNT MEDIA

VALÈNCIA. La plantilla de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) no accepta regals en metàl·lic ni en espècie –excepte llibres, DVD o entrades a esdeveniments culturals o esportius que faciliten el treball periodístic–, ni fa viatges pagats per empreses o partits, excepte casos d'interés informatiu.
Així ho recull el Reglament orgànic i de funcionament del Consell d'Informatius de la CVMC –l'òrgan de control intern encarregat de vetlar per la independència, objectivitat i veracitat de les informacions difoses–, que entrarà en vigor aquest dimarts després d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat.

El reglament estableix que el Consell d'Informatius estarà format per cinc persones adscrites a la redacció d'informatius el mandat de les quals serà de dos anys –amb un màxim de dos mandats consecutius– i les quals es reuniran preferentment una vegada al mes. El Consell d'Informatius enviarà semestralment un informe al Consell Rector i n'elaborarà un altre anual amb les dificultats i problemes sorgits al llarg de l'any, que s'entregarà al Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana i es farà públic en la web de la CVMC.

El document assenyala que la Direcció d'Informatius d'À Punt Mèdia convocarà, almenys una vegada cada mes, una reunió amb el Consell d'Informatius en la qual es tractaran les consultes, les iniciatives i els conflictes que hagen pogut sorgir en la redacció i se celebrarà una assemblea de la redacció com a mínim cada semestre.

A més, el reglament detalla que quan més de la meitat d'una assemblea del 30%, com a mínim, de la Redacció d'À Punt Mèdia considere que una decisió o un contingut del tractament informatiu vulnera algun dels principis establits en aquest reglament podrà expressar la seua opinió discrepant a través de les diverses plataformes informatives d'À Punt –web, ràdio i televisió– en el termini màxim de set dies. Juntament amb l'opinió, el Consell d'Informatius farà arribar a la Direcció d'Informatius una còpia de l'acta de l'assemblea en què constarà la relació de persones assistents i el resultat de la votació. 

El reglament detalla els principis deontològics dels professionals que elaboren els continguts informatius; els seus drets, com ara la clàusula de consciència o el secret professional, i els seus deures, com ara la neutralitat, la imparcialitat i la independència. En l'apartat sobre les gratificacions, regals, invitacions i premis, s'indica que, si la direcció general autoritza viatges pagats per empreses, partits o organitzacions, ha de quedar clar que la invitació no pot afectar l'enfocament editorial i que la independència i la veracitat estan per damunt de l'interés de qui organitze el viatge.

Així mateix, s'indica que la plantilla no pot traure cap benefici personal de la informació que hagen obtingut en l'exercici de la seua professió, un principi que han de complir, especialment, els professionals que elaboren informació financera i econòmica.

També s'especifica que els interessos personals de la plantilla "no entorpiran el caràcter de servei públic dels mitjans de la Corporació ni el seu compromís amb la societat valenciana".

next