Dates i terminis d'inscripció per a les oposicions d'accés a cossos docents d'ESO, FP i EOI del 2019

Educació cobrirà 4.636 places de professors d'institut, Formació Professional, Escoles Oficials d'Idiomes i ensenyaments de règim especial
4 març 2019 10:44h
Els aspirants presentaran telemàticament les programacions i unitats didàctiques. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. Les oposicions per a professorat d'institut s'inicien el pròxim 26 de juny amb el primer examen i eixirà una oferta de més de 4.600 places, segons la convocatòria de la Conselleria d'Educació que publica aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

Es tracta de les oposicions per les quals es cobriran 4.636 places de professorat de Secundària, FP, EOI, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d'Arts Plàstiques i Disseny i catedràtics de Música i Arts Escèniques.

Els aspirants podran presentar les sol·licituds del 5 al 29 de març. La fase d'oposició constarà de dues proves, que tindran caràcter eliminatori, tal com obliga a complir el Ministeri. La primera de les proves tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a la qual s'opta i constarà de dues parts que es valoraran conjuntament.

La segona prova tindrà com a objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. La nota final s'obtindrà de ponderar en un 60% la fase d'oposició i un 40% els mèrits.

Novetats en el procés selectiu 

En aquesta convocatòria, Educació ha inclòs una sèrie de millores en el procés d'oposició dins de les seues competències autonòmiques. En aquest sentit, es crearan comissions de baremació de mèrits per a cada especialitat i cadascuna estarà formada per tots els membres de la comissió de selecció i de les presidències de tots els tribunals de cada especialitat.

Aquestes comissions tenen com a funció determinar els criteris de baremació i la valoració de mèrits en la fase de concurs. Fins ara, era cada tribunal qui revisava els mèrits de cada opositor, segons les mateixes fonts.

S'estableix un nou mecanisme de garantia de l'anonimat dels aspirants en la primera prova, que consta de dues parts: l'A, en la qual es desenvolupa un tema, i la B, que és la part pràctica. En la part A, es garantirà l'anonimat dels aspirants amb un procediment semblant al qual s'aplica en altres comunitats autònomes.

A més, la part B la llegirà cada tribunal en lloc que cada aspirant l'haja d'exposar de forma oral. Aquest mètode s'adoptarà en totes les especialitats que no requerisquen la presència dels aspirants, ja que hi ha algunes que sí que la requereixen, com són les que estan vinculades a interpretar un instrument o aquelles en les quals s'ha d'avaluar el coneixement de llengua oral.

Una altra novetat es refereix a la segona prova d'oposició, que consisteix en la presentació de la programació didàctica i l'exposició d'una unitat didàctica. Els aspirants la presentaran telemàticament i els membres del tribunal no tindran accés a la programació fins que l'opositor no inicie la segona prova.

S'estableix també com a novetat que les persones aspirants puguen presentar al·legacions al final de la primera i de la segona prova. Aquest procediment es podrà fer des de les 9 hores fins a les 14 hores de l'endemà al de la seua publicació. Una vegada conclòs aquest termini, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives de la mateixa forma que les puntuacions provisionals.

Les al·legacions que es presenten es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les qualificacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu. Les persones que hagen superat la fase d'oposició seran convocades per al següent dia hàbil, en la seu del tribunal, per a la presentació dels mèrits de la fase de concurs.

next