El deute valencià es redueix en 162 milions en el primer trimestre de l'any

El País Valencià és el territori de l'Estat més endeutat en relació amb el PIB
14 juny 2019 14:20h
El volum del deute ascendia a 46.922 milions d'euros durant el primer trimestre de 2019. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. El deute del País Valencià s'ha reduït durant el primer trimestre del 2019 en 162 milions d'euros. La causa principal és que alguns dels venciments que s'han hagut d'atendre en aquests tres primers mesos de l'any s'han cobert mitjançant bestretes a compte amb càrrec a la liquidació definitiva dels recursos del sistema de finançament de l'exercici 2017, que es liquidarà el mes vinent de juliol, i no per la via del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), que no es va rebre fins al mes d'abril.

Així ho ha explicat la Generalitat en un comunicat, on assenyala que per a poder disposar de liquiditat, la Generalitat continuarà dependent dels recursos que arriben del FLA, que s'articula en forma de préstecs a retornar amb interessos, mentre no es produïsca una modificació de l'actual sistema de finançament i el País Valencià continue sent l'autonomia que menys recursos rep de l'Estat.

El País Valencià va rebre el FLA el mes d'abril, per la qual cosa la reducció del deute que reflecteixen les dades conegudes aquest divendres és un fet conjuntural que es veurà compensat en el segon trimestre de l'any, remarca la Generalitat.

Tot i la reducció del deute, el País Valencià es manté com l'autonomia més endeutada en relació amb la seua riquesa, amb un deute públic d'un total de 46.921,9 milions d'euros que va representar el 41,6% del PIB en el primer trimestre del 2019, segons les dades publicades aquest divendres pel Banc d'Espanya.

Operacions financeres durant el primer trimestre

Ateses les dades fetes públiques aquest divendres pel Banc d'Espanya a través de la seua web, al març d'enguany el volum d'endeutament ascendia a 46.922 milions d'euros enfront dels 47.084 milions comptabilitzats al tancament de l'exercici 2018. D'això es deriva que el deute valencià s'ha reduït en 162 milions d'euros (0,34%) durant el primer trimestre.

D'acord amb el desglossament d'aquesta xifra, cal destacar que durant aquest primer trimestre de l'any el Consell ha atés venciments de deute a llarg termini de la Generalitat i el seu sector públic per valor de 620 milions d'euros, que no s'han cobert pel FLA, sinó a través de bestretes a compte sol·licitades al Ministeri d'Hisenda amb càrrec a la liquidació definitiva del sistema de finançament corresponent al 2017, que es rebrà al juliol. Aquestes bestretes ascendeixen a 603 milions.

En sentit contrari i minorant la reducció dels 620 milions anteriorment esmentats, la Tresoreria de la Generalitat, en la gestió de les seues necessitats, ha fet un major ús d'instruments de finançament a curt termini durant aquest trimestre per un import conjunt de 458 milions d'euros.

Segons les dades conegudes aquest divendres, la ràtio deute amb PIB s'ha reduït en quatre dècimes, passant del 42,0% al desembre del 2018 al 41,6%. Aquesta variable, l'evolució de la qual també és conjuntural i es veurà compensada per l'increment del deute durant el segon trimestre per l'arribada dels recursos del FLA, situa la ràtio deute/PIB al mateix nivell que el registrat al tancament de l'exercici 2015.

next