Economia obri un expedient sancionador a la pedrera de Corbera per excedir el perímetre d'extraccions

Les extraccions fetes fora dels terrenys han atorgat a l'empresa drets miners sense tindre els requisits essencials per a la seua adquisició, segons un informe sol·licitat per la Conselleria
21 març 2019 16:41h
El procediment busca determinar si els fets constitueixen una nul·litat total o parcial del dret d'explotació de la pedrera per part de l'empresa concessionària. / ARIVAL 

VALÈNCIA. La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha obert expedient sancionador per haver excedit el perímetre d'explotació de la concessió a l'empresa Canteras y Áridos Llaurí SL, explotadora de la pedrera Girtal, situada al terme municipal de Corbera (la Ribera Baixa), la titular de la qual és l'empresa Áridos Romafe SL.

L'expedient sancionador ha d'establir les indemnitzacions o sancions que es puguen exigir a les empreses per les infraccions que s'hagen comés.

La Direcció General d'Indústria i Energia (DGIE) ha pres aquesta decisió després d'analitzar les conclusions d'un estudi tècnic, encomanat a Vaersa, i realitzat al desembre del 2018, després del qual s'ha preparat el corresponent informe tècnic d'inspecció, lliurat a la DGIE al febrer del 2019. 

Aquest informe tècnic confirma que l'empresa explotadora ha realitzat tasques d'extracció de recursos fora dels perímetres autoritzats d'explotació, aprovats en la resolució del 18 de gener del 1996 d'autorització d'ampliació de la pedrera Girtal.

En aquest sentit, la superfície dins del perímetre autoritzat és de 146.866 metres quadrats, mentre que l'informe conclou que l'extracció en excés s'ha realitzat sobre una superfície de 31.065,94 metres quadrats, amb un volum de 220.637,718 metres cúbics de recursos, la qual cosa suposa que s'han adquirit drets miners sense tindre els requisits essencials per a la seua adquisició.

Per aquest motiu, i tenint en compte que els fets constatats indiquen que s'ha incorregut en causa de nul·litat o anul·labilitat, la DGIE considera procedent l'obertura d'un procediment de revisió d'ofici per determinar l'existència de causa total o parcial de nul·litat de ple dret, dels actes administratius dels plans anuals de treballs, incloent-hi també els projectes de voladures, corresponents als anys 2016, 2017 i 2018.

next