UGT considera insuficient l'oferta d'ocupació pública docent per a 2015

28 gener 2015 01:00h
La Federació de Treballadors de l'Ensenyament (FETE) de la UGT al País Valencià (FETE-UGT PV) considera insuficient l'oferta d'ocupació pública docent que s'ha anunciat per a 2015 per part de la Conselleria d'Educació i que ascendeix inicialment a 665 places, de les quals 116 corresponen a l'oferta d'ocupació pública docent de 2014 i les 539 restants a la nova oferta de 2015, subjecta a una taxa de reposició del 50%.

Per a FETE-UGT PV esta oferta és clarament insuficient, tenint en compte el volum de les amortitzacions de llocs de treball docent que s'han produït en els últims anys, conseqüència de la política de retallades i ajustos del govern valencià, i que, prenent en consideració solament les jubilacions que s'han produït en el sistema educatiu valencià no universitari, ascendeixen, com ja denunciem recentment des de FETE-UGT PV, a quasi 6.000 llocs de treball docent.

Cos Docent i Especialitats Places

MESTRES

• EDUCACIÓ INFANTIL 55
• LLENGUA ESTRANGERA: INGLÉS 164
• EDUCACIÓ FÍSICA 20
• MÚSICA 20
• AUDICIÓ I LLENGUATGE 50
• PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 50
• EDUCACIÓ PRIMÀRIA 50
TOTAL : 409

Per a FETE-UGT PV, tenint en compte aquest volum de jubilacions produïdes en el sistema educatiu valencià, l'oferta anual d'ocupació pública docent hauria d'aconseguir, almenys, les 1.500 places.

Centrant-nos en la distribució de places per especialitats que s'anuncien avui pel Gabinet de Premsa de la Consellería d'Educació i a l'espera de conèixer quin és el treball tècnic que justifica aquestes decisions, FETE-UGT PV considera que l'oferta de places que es proposen per al cos de Mestres (409), pot ser raonable i un bon principi per a iniciar la negociació, encara que nosaltres esperàvem que s'arribara a una proposta de, almenys, 750 places.

Per la seua banda, la proposta que es formula per a la resta de cossos docents, sobretot els cossos de professors d'Educació Secundària (especialitats de FP) i professors tècnics de FP, és totalment insuficient (211 places) , ja que en el seu conjunt haurien d'aconseguir, com a mínim les 700 places, i, amb caràcter general, els dos dígits en la majoria de les especialitats (mínim 10 places per especialitat), atenent el volum de les jubilacions i altres amortitzacions de places que el sistema educatiu ha patit en els últims quatre cursos, els cursos de la crisi econòmica (més de 6.000 llocs de treball en total), com a conseqüència de les polítiques de retallada i ajust en la despesa educativa practicades tant pel Govern central de Rajoy com pel govern autonòmic del president Fabra, segons ja hem denunciat reiteradament.

Per tant, des de FETE-UGT PV, reiterem, que a partir de 2015 s'ha de reprendre la senda de la recuperació de l'ocupació pública docent per a cobrir les necessitats que presenta el sistema educatiu valencià i aconseguir els nivells de qualitat en la formació i els aprenentatges que precisa la societat valenciana.

Cos Docent i Especialitats Places

PROFESSORS ENSENYAMENT. SECUNDÀRIA

• LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 20
• GEOGRAFIA I HISTÒRIA 20
• MATEMÀTIQUES 17
• FÍSICA I QUÍMICA 10
• BIOLOGIA I GEOLOGIA 10
• INGLÉS 32
• EDUCACIÓ FÍSICA 15
• ORIENTACIÓ EDUCATIVA 30
• FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (especialitat FP) 7
• INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA (especialitat FP) 5
• ECONOMIA 5
• PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA (especialitat FP) 3
TOTAL : 174

PROFESSORS TÈCNICS DE FP

• CUINA I PASTISSERIA 5
• INSTAL·LA. I MANTELL. D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS 5
• INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 5
• MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES 5
• OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 7
• SERVEIS A la COMUNITAT 5
• SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 5
TOTAL: 37

PROFESSORS DE EOI

FRANCÉS 5
INGLÉS 20
TOTAL 25

CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 10 
next