No a la licitació i adjudicació de la Planta de Residus de Guadassuar

21 febrer 2015 01:00h
Xúquer Viu i Ecologistes en Acció demanen la suspensió del procediment de licitació i adjudicació de la Planta de Residus de Guadassuar
 
No hi ha constància de que el projecte haja sigut sotmès al preceptiu tràmit d'informació pública ni avaluació ambiental
 
El 21 de juliol passat el Consorci de Residus Ribera-Valldigna va aprovar el Pla de Gestió del complex de residus de Guadassuar. En dit pla de gestió s'optà per configurar una nova instal·lació de tractament de la matèria orgànica, és a dir, per substituir l'actual Planta de Residus per una nova instal·lació (instal·lació 1), que se sumaria la nova Planta de tractament de voluminosos (instal·lació 2) i al macroabocador de residus (instal·lació 3). Aquesta nova instal·lació estaria composta per les fases de fermentació, maduració, compostatge i afinament, fases que són les que formen part de l'actual planta de residus.
 
És a dir, en el Pla de Gestió aprovat pel Consorci en juliol de 2014 es descarta l'opció inicial de remodelar les antigues instal·lacions existents en l'anomenada "instal·lació 1", ja que, per la seua antiguitat, es considera que es troben en un estat avançat d'obsolescència i no serien aptes per al compliment dels objectius establerts i s'opta per la construcció d'una nova planta de tractament, amb enderroc de totes les edificacions existents a l'antiga Planta de Tractament de Residus (instal·lació 1), encara que reutilitzant algunes parts de la maquinària de la vella instal·lació que es remodelen.
 
L'avantprojecte i l'estudi de viabilitat d'aquesta nova instal·lació de tractament de la matèria orgànica (instal·lació 1) formen part del Projecte de Gestió aprovat l'any 2014, però en canvi no apareix entre aquesta documentació el preceptiu estudi d'impacte ambiental, i no ens consta que cap d'aquests documents haja estat sotmès fins a la data de hui al preceptiu tràmit d'a informació pública, com així ho exigeix la Llei de Contractes del Sector Públic o la Llei d'Avaluació Ambiental, que inclou a les plantes de tractament i valorització de residus, o la pròpia Llei de la Generalitat Valenciana d'Impacte Ambiental i el seu reglament, que parlen de les instal·lacions de tractament i eliminació de residus sòlids urbans.
 
Per acabar de complicar més legal i ambientalment les infraccions legals que sembla que s'han comès en aquest cas, l'esmentat Consorci va acordar el passat dia 20 de gener el procediment per a la licitació del contracte de concessió d'obra pública per a la referida nova instal·lació 1, tot això sense que semble que s'han donat compliment als requisits legals abans esmentats.
 
  
Davant aquests fets tant Xúquer Viu com Ecologistes en Acció s'han dirigit al Director General de Qualitat Ambiental de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i al President del Consorci de Residus i Alcalde de Guadassuar formulant-los les següents preguntes:
 
1.- S'ha sotmès al preceptiu tràmit d'informació pública l'avantprojecte i l'estudi de viabilitat de la instal·lació 1 prevista en el Projecte de Gestió?
2.- Es va a sotmetre a avaluació ambiental aquest projecte d'instal·lació 1 de tractament de residus domèstics, fracció orgànica?
3.- No caldria atorgar l'Autorització Ambiental Integradda a la nova instal·lació 1?

En tot cas, i cautelarment, Xúquer Viu i Ecologistes en Acció sol·liciten a la Conselleria que intervinga urgentment en aquest tema i procedisca a instar del consorci la suspensió del procediment de licitació i adjudicació del contracte de concessió de les obres de les noves instal·lacions incloses en l'anomenada "instal·lació 1 "del Projecte de Gestió, elaborat per Inarmed Consultoria SL i aprovat pel Consorci Ribera Valldigna el 21 de juliol de 2014, que va ser iniciat mitjançant acord pres per aquest ens consorcial el passat dia 20 de gener. 
next