Paralització del procés d’admissió en Educació Infantil

2 maig 2015 01:00h
La Confederació Gonzalo Anaya demana a Educació que paralitze el procés d’admissió en Infantil

-Eva Grimaltos: “Demanem a Educació que  complisca  les recomanacions del Síndic de Greuges en totes les localitats on  l’arreglo escolar  podria ser no ajustat a dret, discriminatori i viciat en orige com apunta el cas de Novelda”.
-El Síndic de Greuges recomana a la Conselleria d’Educació que revise els processos d’admissió en Infantil en els centres concertats i que  comprove si es compleix el Reial Decret 130/2010, de 12 de febrero sobre espais educatius escolars en centres públics i concertats  de Novelda.
-Segons el Síndic de Greuges José Cholbi: “Resulta clau emetre un informe sobre el compliment de l’esmentat decret en tots els centres de cada localitat, ja siguen públics com concertats de cara als processos d'admissió i matriculació d'alumnes i amb la finalitat de determinar el número real de vacants en cada centre, i en definitiva, la ràtio establida i la capacitat física de cada aula i evitar afavorir a uns centres en detriment d'altres provocant una demanda artificial (si no és així) en la localitat”  
 
Des de la Confederació Gonzalo Anaya- integrada per FAPA-València, FAPA Castelló Penyagolosa i FAPA Enric Valor Alacant-  apunten que el cas de Novelda i sobre el qual s’ha pronunciat el Síndic de Greuges es pot estar reproduint en altres localitats del territori valencià i, per això, han exigit a la Conselleria d’Educació que paralitze el procés d’admissió, mesure les aules d’infantil de tots els centres públics i concertats per determinar el número real de vacants en cada centre, i en definitiva, la ràtio establida i la capacitat física de cada aula segons el que preveu el Reial Decret 132/2010, de data 12 de febrer.  La finalitat, per la Confederació Gonzalo Anaya com per l’AMPA de Novelda, és l’interés general, que no és altra cosa que el dret de l’alumnat i de les famílies a una educació de qualitat i que respecte les normes vigents.
 
Tot açò ve derivat de la recomanació del Síndic de Greuges que s’ha pronunciat sobre la queixa tramitada per l’AMPA CEIP Alfonso X El Sabio en contra  de l’ arreglo escolar de Novelda.  Curs rere curs la Conselleria d’Educació ha rebut al·legacions en contra  de l’arreglo escolar emeses pel Consell Escolar Municipal  (Acord de 23 de desembre de 2013) i també ha comptat amb l’oposició per majoria absoluta en l’Ajuntament (sessió plenària de 3 de febrer de 2014).  Per al proper curs, el CEIP Alfons X El Sabio ha vist eliminada una unitat d’educació Infantil (3 anys) , cosa que ha motivat que l’AMPA continuara el camí burocràtic de queixa davant el Síndic de Greuges i presentara tantes proves com li han estat possible per tractar de demostrar que l’arreglo escolar de Novelda no te en compte l’ interés general per a tot l’alumnat de la localitat, tant el que està escolaritzat al centres públics com als privats concertats.

 En tot el procés de tramitació,  la Conselleria d’Educació s’ha negat a emetre informe de medició sobre  les aules infantils de Novelda per tal de comprovar si s’ajusten o no a la normativa vigent que regula 2 metros quadrats per alumne. En tot moment ha esgrimit motius d’eficiència econòmica dels serveis públics per justificar l’arreglo escolar.

Per contra l’Ampa ha aportat les dades de la Direcció General del Cadastre i les dades d’escolarització emeses per la pròpia Conselleria a l’expedient per mostrar la massificació a les aules d’uns dels centres catòlics concertats de Novelda.  Tal com es manifesta a la queixa, «si es  divideix 410 m² entre 243 alumnes ix a 1,687 m²/ lloc escolar molt lluny al compliment de la normativa».
 
Finalment,  el Síndic de Greuges  ha recomanat a la Conselleria d’Educació  que promoga les actuacions necessàries,  en cooperació en l'Ajuntament de Novelda,  per revisar les titularitats  de la xarxa de centres concertats de Novelda en allò referent als processos d'admissió de l'alumnat d'ensenyances d'Educacio Infantil i comprove fefaentment el compliment del Real Decret 130/2010, de 12 de febrer sobre espais educatius escolars en tots els centres docents de Novelda, sostinguts total o parcialment amb fons públics, procedint a la publicacio en la pagina web de la Conselleria de la conclusions de dita supervisio.
 
Per al Síndic resulta imprescindible que l'administració procedisca a l'aplicació estricta de la legislació vigent sobre espais educatius, marcada pel Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, en tots els centres docents de la Comunitat Valenciana, sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.  “Resulta clau emetre un informe sobre el compliment del dit decret en tots els centres de cada localitat, ja siguen públics com concertats de cara als processos d'admissió i matriculació d'alumnes i amb la finalitat de determinar el número real de vacants en cada centre, i en definitiva, la ràtio establida i la capacitat física de cada aula segons el que preveu el Reial Decret 132/2010, de data 12 de febrer”  i afig  “hi ha que evitar afavorir a uns centres en detriment d'altres provocant una demanda artificial (si no és així) en la localitat que ens ocupa, per la qual cosa, en principi, el procés de supressió d'una unitat d'Educació Infantil en el cEIP Alfons X El Sabio resultaria viciat en orige", tal com expressa l’Informe.
 
També expressa que si l’ “Arreglo Escolar” no se realitza escrupolosament pot derivar en que la supressió d'unitats incidisca directament en una minva de la qualitat de l'ensenyament  al suposar, en general un augment de número d’alumnes a l’aula que se combina  mal en eixe objectiu de millorar  la qualitat de l’ensenyament i, en definitiva a la supressió, també de llocs docents i comporta una trava  al dret a triar centre docent i tipus d'educacio de les families al fer desaparèixer una oferta abans de que puga ser coneguda la demanda real de la mateixa·.  Reconeix  que el arreglo escolar  “ podria resultar discriminatòri respecte a alguns centres i afavoridora d’altres”.
 
Al mateix temps, el Síndic informa que “no consta en esta Institució que s’haja supervisat la titularitat de la xarxa de centres concertats de Novelda en allò referent als processos d’admissió del curs 2014-2015 en el nivell d’Educació Infantil amb caràcter previ com tampoc posterior a l’aprovació del Arreglo Escolar”. També reconeix que no hi ha comprovació per banda de la Conselleria d’Educació   de l'estricte compliment del Decret Llei 130/2010 sobre espais educatius, per la qual cosa eliminar una unitat d'Educacio Infantil en el CEIP “Alfons X El Sabi” de Novelda podria ser no ajustada a dret”.


 

Descargas

next