L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació passa a mans de Patrimoni amb un nou decret

L'entitat deixa d'estar inscrita a l'Institut Valencià de Cultura després que el govern del PPCV la col·locara dins de l'antiga CulturArts
1 març 2019 12:48h
El Consell aprova el decret que regula el funcionament de l'IVACOR. / GENERALITAT

VALENCIÀ. El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret pel qual es ratifica el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVACOR), entitat pública adscrita a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport l'objectiu de la qual és la protecció, conservació, restauració, investigació, innovació i difusió dels béns integrants del patrimoni cultural valencià.

La Llei 21/2007, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana va disposar, en l'article 51, la creació de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació per escissió de CulturArts, ara Institut Valencià de Cultura. La mencionada llei estableix que l'entrada en funcionament de l'entitat es produirà quan entre en vigor el seu reglament orgànic i funcional. A més, l'IVACOR queda adscrit a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Per a complir el precepte esmentat s'ha elaborat aquest decret, que estableix les disposicions generals sobre el règim jurídic, el funcionament, els òrgans, el règim econòmic i patrimonial i de personal de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació.

El decret consta de quatre títols. El títol I, de disposicions generals, estableix, entre altres qüestions, la naturalesa de l'institut com a entitat de dret públic; el seu règim jurídic, i les funcions pròpies de l'entitat, relacionades totes amb la seua finalitat de protecció, conservació, restauració, investigació, innovació i difusió dels béns integrants del patrimoni cultural valencià.

El títol II regula la composició, les funcions i el funcionament dels diferents òrgans que integren l'institut, és a dir, la Presidència, la Vicepresidència, el Consell Rector i la Direcció. En concret, estableix que la Presidència correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria de cultura; la Vicepresidència, a la persona titular de la direcció general competent en patrimoni cultural valencià; el Consell Rector estarà integrat per, a més de la Presidència i la Vicepresidència, els vocals següents: les persones titulars de les subdireccions generals de Patrimoni Cultural i del Llibre, Arxius i Biblioteques; un representant del Consell Valencià de Cultura; dos vocals designats per la Presidència, per un període de quatre anys, d'entre persones de rellevant prestigi professional, i un representant de la Conselleria en matèria d'hisenda i del sector públic instrumental, amb rang mínim de director general.

A més, a les reunions assistiran, amb veu i sense vot, un representant de l'Advocacia de la Generalitat i la direcció de l'institut. Quant a la Secretaria del Consell Rector, correspondrà a la Subsecretaria de la Conselleria competent en matèria de cultura, i aquest consell podrà constituir un comité tecnicocientífic, amb funcions d'assessorament.

Pel que fa a la Direcció, nomenada per la Presidència, serà l'encarregada de dirigir el funcionament ordinari de l'institut, per mitjà de l'organització, l'impuls i la coordinació dels seus serveis i dependències.

El títol III, per la seua banda, regula l'estructura organitzativa bàsica de l'institut, encapçalada per la Direcció i de la qual dependran tres serveis: el Servei d'Administració, encarregat de la gestió economicoadministrativa de l'institut; el Servei de Conservació, Restauració i Investigació, amb funcions relacionades amb l'activitat de conservació, restauració i investigació de l'institut, i el Servei de Comunicació, Difusió i Relacions Institucionals.

Finalment, el títol IV regula el règim econòmic, patrimonial i de personal de l'institut; els recursos econòmics i el règim de subvencions de l'entitat; el seu règim pressupostari, i el personal que l'integra, tant funcionari com laboral, en els mateixos termes i condicions que els establits per al personal de l'Administració de la Generalitat.

next