La muntanya Romeu de Sagunt és declarada Paratge Natural Municipal

El nou espai natural protegit és una zona boscosa de vora 276 hectàrees
1 abril 2019 13:04h
Es crearà el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Romeu com a òrgan col·legiat consultiu, col·laborador i assessor en la gestió del Paratge Natural Municipal. / AJUNTAMENT DE SAGUNT

VALÈNCIA. L'enclavament Romeu, al terme municipal de Sagunt, ja és un Paratge Natural Municipal. En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 29 de març es va publicar el decret, que va entrar en vigor l'endemà.

El ple del Consell va aprovar el 15 de març el decret que declara Paratge Natural Municipal la muntanya Romeu, de 275,88 hectàrees. Es tracta de la zona boscosa millor conservada i més pròxima als nuclis urbans de Sagunt i el Port de Sagunt i un dels principals pulmons verds del municipi. 

El document normatiu, que aprova la seua ordenació bàsica, consta de huit articles, una disposició addicional, tres disposicions finals i tres annexos, en els quals es delimita el paratge natural municipal i s'estableixen les normes generals que regularan els seus usos i activitats. 

En l'àmbit d'aquest nou espai natural protegit, es permet l'ús públic extensiu de caràcter naturalista i cultural, sempre que no supose eventuals riscos de degradació ambiental i afecció negativa sobre els recursos culturals i que implique una utilització passiva de l'espai. 

Respecte a les activitats, es fixa el règim de protecció dels recursos hidrològics, dels sòls, de la vegetació silvestre, de la fauna, del paisatge, del patrimoni cultural, de protecció d'elements d'interés geològic, geomorfològic i coves. 

Així mateix, s'estipulen les normes sobre regulació d'activitats i infraestructures. 

La seua administració i gestió correspon a l'Ajuntament de Sagunt, que elaborarà i aprovarà una Ordenança de Gestió del Paratge Natural Municipal Romeu, en la qual es recolliran les mesures i programes d'actuació necessaris per a la gestió del paratge natural municipal. 

A més, es crearà el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Romeu com a òrgan col·legiat consultiu, col·laborador i assessor en la gestió del Paratge Natural Municipal Romeu, així com a mecanisme de participació dels propietaris i interessos socials i econòmics. 

Paratge amb valor natural i històric 

El massís de Romeu, que s'estén des de la plana litoral fins al barranc de la Ribera, està íntimament relacionat amb la serra d'Espadà i situat en el sector oriental de la serralada ibèrica, dominant la zona costanera de Sagunt des del seu vessant oriental (Romeu i Pic dels Corbs).

Presenta una vegetació típica de l'entorn mediterrani (pi blanc, carrasca), animals d'espècies amfíbies, xicotets mamífers (rabosa, senglar, teixó i llebre, entre d'altres), abundant avifauna (com l'esparver, el carboner i el cornudet) i rates penades. 

A més de l'ús forestal, el paratge conté un patrimoni valuós, format pels jaciments arqueològics del Pic dels Corbs i la Covancha I de la costa de la casa de la Vídua. 

El paratge està lligat a l'heroi local de la guerra de la independència Josep Romeu, que li dona nom a la muntanya, atorgant-li al paratge de Romeu un gran valor històric per a la població.

next