La Sindicatura de Comptes veu "incompliments significatius" en matèria de contractació de l'aeroport de Castelló

Entre altres coses, l'organisme de control assenyala que els informes d'avaluació d'ofertes i els acords d'adjudicació no estan motivats "adequadament"
3 desembre 2019 17:12h
La Sindicatura ha fiscalitzat els documents d'Aerocas des del 2018. / EP

VALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat el compliment de la legalitat vigent durant el 2018 en matèria de contractació per part d'Aerocas, l'empresa pública que gestiona l'aeroport de Castelló. L'informe conté una opinió "desfavorable" fonamentada en els "incompliments significatius" observats.

Entre aquests incompliments, es destaca que els plecs no descriuen prou la manera de valorar els criteris avaluables mitjançant judici de valor. Els informes d'avaluació d'ofertes i els acords d'adjudicació no estan motivats "adequadament", segons l'informe.

A més, s'indica que per a valorar el criteri del preu, Aerocas utilitza una fórmula que no és admissible perquè atorga punts a les ofertes sense baixa. Així mateix, en determinats expedients s'ha constatat la "falta d'acreditació" de la solvència tècnica de l'adjudicació i una qualificació "inadequada" del contracte en funció del seu valor estimat.

Respecte a la resolució del contracte per a l'explotació i manteniment de l'aeroport, la Sindicatura de Comptes considera que el contingut informatiu de la memòria dels comptes anuals és "insuficient" sobre determinats aspectes rellevants d'aquest contracte, entre els quals destaquen les raons i conseqüències que Aerocas assumisca la gestió directa de l'aeroport.

L'informe considera aquest últim aspecte "molt important" en basar Aerocas la seua decisió en dos informes emesos per assessors privats, però en cap document consta que els òrgans d'administració i direcció d'Aerocas hagen aprovat i assumit les conclusions d'aquests. L'informe també destaca la "important disparitat" de l'estalvi estimat pels dos estudis, a la qual cal afegir la "incertesa" que suscita sobre aquests càlculs la realitat canviant del transport aeri.

Despesa per retribució a l'adjudicatària

D'altra banda, la Sindicatura de Comptes apunta que la despesa per retribució a l'adjudicatària durant el període transitori ha pujat durant el 2018 a 3.868.776 euros –2.846.952 euros pel Preu per Disponibilitat (PPD) i 1.021.824 euros per hores extraordinàries–, encara que no s'explica la seua relació amb l'acord de resolució.

L'informe assenyala que la memòria no informa sobre les principals actuacions dels òrgans que es preveia es constituïren durant el període transitori.

A més, destaca que Aerocas va pagar a l'adjudicatària 417.156 euros en concepte de reintegrament d'IBI satisfet per l'empresa als dos municipis on se situa l'aeroport, que contempla l'IVA repercutit per l'adjudicatària. No obstant això, la Sindicatura creu que, abans de realitzar el pagament, Aerocas hauria d'haver sol·licitat un informe jurídic sobre la procedència de suportar l'IVA en aquesta operació.

D'altra banda, l'informe indica que no s'ha complit en el termini previst la clàusula per la qual les dues parts es comprometen a realitzar actuacions tres mesos abans de la finalització del període transitori.

Així mateix, la Sindicatura de Comptes indica que en el moment de redactar-se l'informe Aerocas no havia establit quan es produirà la integració dels treballadors de l'adjudicatària que passarien a integrar-se en la seua plantilla per la gestió directa de l'aeroport. En la sol·licitud d'aprovació de massa salarial per a l'exercici 2020 Aerocas ha inclòs 20 treballadors assumits, amb una despesa addicional per a enguany de 351.849 euros.

Recomanacions

L'informe inclou nou recomanacions per a millorar la gestió contractual d'Aerocas, entre les quals destaca posar en pràctica mètodes de control efectius per a fer un seguiment adequat de l'execució dels contractes i adoptar les mesures necessàries per a previndre i detectar possibles conflictes d'interessos.

Per als contractes menors amb valor estimat superior a un determinat import, l'informe assenyala que és necessari sol·licitar tres pressuposts sempre que això siga possible.

Després de realitzar un seguiment de les incidències que contenen els informes de control formal dels tres últims exercicis, així com de les recomanacions de l'informe del 2013, la Sindicatura destaca que, de les set recomanacions que figuraven en l'informe del 2013, Aerocas no ha implantat totalment cap d'elles.

next