L'Institut Valencià d'Art Modern busca gerent per al museu

La persona que guanye el procés selectiu s'unirà a l'equip del centre amb un càrrec d'alta direcció
6 març 2019 11:20h
El candidat triat tindrà un règim de dedicació exclusiva i unes retribucions equivalents a les previstes en les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat per a un lloc de subdirector general. / DIARI LA VEU 

VALÈNCIA. L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha publicat la convocatòria del procés de selecció per a incorporar a l'equip una persona que exercisca la gerència del museu.

La resolució, publicada aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), detalla que les funcions de la persona que exercisca el lloc de gerència són les recollides en l'article 12 de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'IVAM.

La persona que resulte seleccionada es vincularà a l'entitat cultural per un contracte d'alta direcció. A més, tindrà un règim de dedicació exclusiva i unes retribucions equivalents a les previstes en les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici per a un lloc de l'Administració de la Generalitat de subdirector general.

La selecció atendrà els principis i criteris enumerats en la normativa de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. Els candidats hauran d'estar en possessió a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies de titulació oficial universitària superior.

Es valorarà la solvència acadèmica, professional i tècnica; l'experiència en l'acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada; la capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies, polítiques i programes que facen possible aconseguir per part de l'IVAM la seua missió i objectius a través d'una gestió amb indicadors; la capacitat de comunicació i negociació; la formació en igualtat de gènere; el coneixement d'idiomes, especialment dels cooficials al País Valencià, i qualsevol altre mèrit específic relacionat amb les funcions assignades al lloc de gerència.

A aquest efecte, els aspirants redactaran un currículum fent constar les dades que consideren rellevants per a l'acompliment de les funcions assignades al lloc de treball convocat, amb una extensió màxima de cinc folis.

Presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds i resta de documentació serà de 15 dies naturals a comptar des d'aquest dijous, 7 de març. Per a l'elecció, es constituirà una comissió de valoració integrada per les persones que ocupen la direcció de l'IVAM; la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, i la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport.

Una vegada finalitzat el termini, la comissió de valoració es reunirà per a examinar la documentació aportada pels aspirants i comprovarà el compliment dels requisits exigits. Tenint en compte l'adequació dels perfils dels aspirants, l'òrgan seleccionarà fins a sis candidats per al lloc oferit.

Aquestes persones seran convocades per a la realització d'una entrevista en la qual cada aspirant exposarà el seu curriculum vitae. La comissió d'avaluació proposarà a la Presidència de l'IVAM el nom del triat i s'elevarà al Consell Rector la proposta de nomenament.

next