Per l'Euram passa el 36% del trànsit marítim de mercaderies de l’Estat

L’any 2012, el trànsit portuari a l’Arc Mediterrani acumulà 168.989 milers de tones, el que representa un 35,6% del trànsit total de l’Estat espanyol. Els ports de València i Barcelona destaquen pels grans volums gestionats amb 66.193 i 42.570 milers de tones respectivament. Cal recordar que una part significativa de les mercaderies que arriben al port valencià acaben a la ciutat de Madrid.
11 gener 2015 01:00h
Euroregió de l’Arc Mediterrani

Més enllà del trànsit portuari d’un any en concret, és interessant analitzar l’evolució que han experimentat tant les exportacions com les importacions per via marítima.

En general, hi ha un augment constant de les exportacions, llevat del període 2008-2009 on es denota un cert estancament, fruit de l’impacte de la crisi econòmica. El País Valencià segueix predominant en tots els anys observats, incrementant la diferència amb Catalunya en els darrers tres anys.

Per contra, i a molta distància, tant els ports de les Illes Balears com el de Catalunya Nord (Port de Port-Vendres) tenen una activitat exportadora molt minsa, al voltant dels 100-150 milers de tones l’any entre els dos.

 

En quant a les importacions, s’hi observa una davallada molt significativa en els anys de crisi, fruit de la caiguda de la demanda interna. De nou, Catalunya i el País Valencià predominen sobre les altres economies de l’Arc Mediterrani, amb vora 40.000 milers de tones importades l’any 2012 en ambdós territoris. És també rellevant com les dues economies han anat convergint sobretot després de l’any 2008 i de fet, segueixen actualment una lleugera tendència negativa des del 2010. Una altra vegada, tant les importacions balears com les de Catalunya Nord representen una part molt poc significativa de la totalitat dels territoris de l’Arc Mediterrani.
 

En quant al pes dels territoris de l’Arc Mediterrani sobre l’Estat espanyol, val a dir que hi ha hagut un augment significatiu en els anys de crisi tant per les exportacions com per les importacions. Les exportacions de les empreses de l’Euram arribaren a representar un 47,3% del total de l’Estat espanyol a l’any 2010, a causa sobretot d'una disminució absoluta d’aquelles mercaderies enviades des d’Algesires, el port més important de l’Estat en tones gestionades. A partir del 2010, aquest port recupera la seva hegemonia, fent que el pes de l’Euram descendeixi de nou als seus valors “pre-crisi”.
 

Les importacions demostren una tendència similar a la comentada per les exportacions, tot i que aquest augment de pes en època de crisi és més sobtat (l’any 2008). S’observa una caiguda de les importacions per via marítima pel total de l’Estat espanyol de 175.000 milers de tones, venint de 279.500 al 2007 i disminuint a 104.000 el 2008. Els ports més afectats per aquesta davallada són Bilbao, Gijón, Cartagena i Tarragona. Així mateix, l’Euram en resulta reforçat, assolint un pes del 43,5% del total d’importacions per via marítima de l’Estat espanyol. De nou, quan els volums històrics es recuperen mica en mica, els ports de l’Arc Mediterrani tornen al seu “pes històric”, que es troba al voltant del 30-35%.

Font: Observatori de l'Euram de l'Institut Ignasi Villalonga.
 


 
next