44 accions que et costaran una multa a partir de l’1 de juliol

La nova Llei de Seguretat Ciutadana aprovada al Congrés pel PP i UPN planteja multes d'un màxim de 600.000 euros. Les sancions ascendiran fins 30.000 euros per impedir un desnonament o prendre i difondre imatges de la policia
30 març 2015 01:00h
RedactaVeu / València

L'aprovació definitiva recentment de la Llei de Seguretat Ciutadana - amb els vots de PP i UPN i el rebuig de tota l'oposició- posa fi a 16 mesos de tramitació parlamentària. Durant aquest període el text ha patit diversos canvis pel que fa a l'esborrany original que va presentar Interior al novembre de 2013. La norma entrarà en vigor l'1 de juliol de 2015.

Aquestes que es detallen a continuació són les 44 raons per les quals algú podria ser sancionat amb multes que van des dels 100 euros fins als 600.000 sempre que no siga delicte.

Faltes molt greus (4): entre 30.001 i 600.000 euros

• Manifestacions no comunicades o prohibides davant d’infraestructures crítiques.
• Fabricar, emmagatzemar o usar armes o explosius incomplint la normativa o mancant de l'autorització necessària o excedint els límits autoritzats.
• Celebrar espectacles públics infringint la prohibició ordenada per l'autoritat corresponent per raons de seguretat pública.
• Projectar feixos de llum sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que puguen enlluernar-los o distraure la seua atenció i provocar accidents.

Faltes greus (23): entre 601 i 30.000 euros

• Pertorbar la seguretat ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions a les quals assistisquen nombroses persones.
• La pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions enfront del Congrés, el Senat i assemblees autonòmiques encara que no estigueren reunides.
• Causar desordres en el carrer o obstaculitzar-la amb barricades.
• Impedir a qualsevol autoritat l'exercici legítim de les seues funcions en el compliment de resolucions administratives o judicials. Aquest punt sancionaria, per exemple, les concentracions per a impedir l'execució de desnonaments.
• Les accions i omissions que impedisquen o obstaculitzen el funcionament dels serveis d'emergència.
• La desobediència o la resistència a l'autoritat així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents.
• Negar-se a dissoldre reunions i manifestacions en llocs de trànsit públic quan ho ordenen les autoritats competents quan concórreguen els supòsits de l'article 5 de la Llei Reguladora del Dret de Reunió. Entre aquests supòsits es troba "quan es produïsquen pertorbacions de l'ordre públic amb perill per a persones o béns" pel que podria emprar-se aquesta infracció per a sancionar els anomenats ‘escraches’.
• Pertorbar el desenvolupament d'una manifestació lícita.
• La intrusió en infraestructures crítiques (que presten serveis essencials per a la comunitat) incloent la seua sobrevaloració, quan s'haja produït una interferència greu en el seu funcionament.
• Portar armes prohibides o portar o usar armes de manera negligent i temerari o fora dels llocs habilitats per a açò.
• Sol·licitar i gaudir (per part del demandant) de serveis sexuals en zones de trànsit públic, prop de llocs destinats al seu ús per menors (col·legis, parcs...) o en zones que puga generar un risc per a la seguretat vial.
• Fabricar, emmagatzemar o usar armes reglamentàries o explosius sense autorització així com l'omissió o falta d'eficàcia de les mesures de seguretat o precaucions que resulten obligatòries.
• Negar-se a les inspeccions en fàbriques, locals, establiments, embarcacions i aeronaus.
• L'ús públic i indegut d'uniformes, insígnies o condecoracions oficials, o rèpliques dels mateixos de l'equipament dels cossos policials o dels serveis d'emergència que puguen generar engany.
• No col·laborar amb les Forces de Seguretat en l'esbrinament de delictes o en la prevenció d'accions que puguen posar en risc la seguretat ciutadana.
• El consum o la tinença il·lícits de drogues, encara que no estigueren destinades al tràfic, en llocs públics, així com l'abandó dels instruments emprats per a açò.
• El trasllat de persones, amb qualsevol tipus de vehicle, amb l'objecte de facilitar a aquestes l'accés a drogues (les condisques).
• Plantar i conrear drogues en llocs visibles al públic.
• La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues en locals o la falta de diligència amb vista a impedir-los per part dels propietaris.
• La manca dels registres previstos en aquesta llei per a les activitats amb transcendència per a la seguretat ciutadana o l'omissió de comunicacions obligatòries.
• Donar dades falses per a l'obtenció de les documentacions previstes en aquesta Llei.
• Incomplir les restriccions a la navegació reglamentàriament imposades a les embarcacions d'alta velocitat i aeronaus lleugeres.
• L'ús no autoritzat d'imatges o dades personals o professionals d'autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat que puga posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o en risc l'èxit d'una operació, amb respecte al dret fonamental a la informació.

Faltes lleus (17): entre 100 i 600 euros

• La celebració de manifestacions sense comunicar a les autoritats, la responsabilitat de les quals correspondrà als organitzadors.
• Exhibir objectes perillosos per a la vida i integritat física de les persones amb ànim intimidador.
• Incomplir les restriccions de circulació per als vianants o itinerari en ocasió d'un acte públic quan provoquen alteracions menors en el normal desenvolupament.
• Les faltes de respecte i consideració el destinatari de la qual siga un membre de les Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seues funcions de protecció de la seguretat.
• Fer o incitar a actes que atempten contra la llibertat i indemnitat sexual, o executar actes d'exhibició obscena.
• La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre membres de les Forces i Cossos de Seguretat per a impedir o dificultar l'exercici de les seues funcions.
• L'ocupació de cases i la venda ambulant no autoritzada.
• No denunciar la perduda o el robatori d'una arma.
• Les irregularitats en l'emplenament dels registres previstos en aquesta Llei amb transcendència per a la seguretat ciutadana.
• No tenir la documentació personal legalment exigida o no denunciar el seu robatori o pèrdua.
• La negligència en la custòdia i conservació de la documentació personal legalment exigida, considerant-se com tal la tercera i posteriors pèrdues o extraviaments en el termini d'un any.
• Negar-se a donar-li la documentació a la Policia.
• Causar danys a béns mobles o immobles d'ús públic o privats que estiguen en la via pública.
• Escalar edificis o monuments sense autorització quan hi haja risc que s'ocasionen danys.
• La remoció de tanques, encintats o altres elements fixos o mòbils col·locats per les Forces i Cossos de Seguretat per a delimitar perímetres de seguretat.
• Deixar solts o en condicions de causar danys animals feroços, així com abandonar animals domèstics en condicions en què puga perillar la seua vida.
• El consum d'alcohol en llocs públics quan pertorbe greument la tranquil·litat ciutadana.

Reforma del Codi Penal
 
En uns casos han desaparegut del redactat algunes de les conductes més polèmiques, com la qual sancionava els “ultratges a Espanya”, i en uns altres s'han rebaixat les sancions a imposar: concentrar-se sense autorització davant del Congrés dels Diputats ja no serà sancionat amb un màxim de 600.000 euros, sinó amb un màxim de 30.000, sempre que es realitze una “pertorbació greu de la seguretat ciutadana”, segons informa Europa Press. També s'ha matisat la norma per a establir que seran multats els qui graven la policia i usen aqueixes imatges de manera que “puga posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents”. 


 
next