Les 10 condicions de Podem per a la investidura de Puig

Podem impulsa aquest decàleg de mesures per als primers 100 dies de govern del nou Consell amb l'objectiu d’atacar les situacions d’emergència social; fer possible les polítiques del canvi amb els recursos necessaris; i garantir la participació ciutadana
23 juny 2015 01:00h
Montiel, Puig i Oltra.
RedactaVeu / València

Aquest és el document íntegre ‘Mesures Investidura (per als primers 100 dies)’ elaborat per Podem:

“Si a l’Acord del Botànic ens vam comprometre amb la societat valenciana amb unes grans línies de canvi que guiaran l’acció política, la investidura és per a Podem el moment per a fer realitat de forma immediata algunes de les demandes més urgents de la ciutadania. Els i les valencianes han de percebre des del primer minut que el canvi ja està en marxa i que les seues condicions milloren. Per això, des de Podem impulsem aquestes 10 mesures amb un triple objectiu: (1) atacar les situacions d’emergència social; (2) fer possible les polítiques del canvi amb els recursos necessaris; (3) garantir la participació ciutadana al procés de canvi.

1.- Desnonaments 
El Consell limitarà les seues relacions amb entitats financeres que de manera fefaent incomplisquen estàndards internacionals en matèria de desnonaments. Pressionar les entitats financeres per a evitar els desnonaments d’habitatge habitual sense alternativa de vivenda a persones en dificultats.
Revitalitzar l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat perquè actue com una Agència Pública de Lloguer Social, ampliant i millorant el parc públic amb la incorporació de borses de sòl i habitatges propietats de la SAREB, mitjançant un conveni que tinga en compte els diners públics injectats a través del FROB per a rescatar aquestes entitats financeres.

2.- Participació. Escó 100
Creació simbòlica d'un escó extra des del qual es materialitzen les peticions ciutadanes. Es tracta de facilitar que les peticions de la ciutadania es debatisquen de forma directa a les Corts. Són formes de participació que faciliten i garanteixen a la ciutadania la defensa de les seues pròpies propostes davant dels òrgans electes. 

3.- Eficiència (I) 
Alts càrrecs i càrrecs directius. Reduir dràsticament el nombre d'assessors. Reduir  el nombre de càrrecs directius i de lliure de­signació i potenciar la preparació i formació específica del funcio­nariat que ja exerceixen la seua labor en els diferents departaments. L'estalvi d'aquestes partides revertirà en la contractació de personal docent i sanitari. Ajustar la normativa vigent i introduir major austeritat en les des­peses personals dels càrrecs públics en l'acompliment de les seues funcions (dietes, categoria d'hotels i altres), amb obligació de justificar aquestes despeses. Limitació de l’ús dels cotxes oficials als actes institucionals. Suprimir els privilegis de què gaudeixen els expresidents reformant l'Estatut dels Expresidents i la Llei de Creació del Consell Jurídic Consultiu.

4.- Eficiència (II)
 Diputacions i expresidents. Elaboració d’un Reglament autonòmic de coordinació de l’acció de les Administracions Públiques valencianes, fent ús de les previsions competencials de la Llei autonòmica de 2/1983, per la qual es declaren d’interès general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions de les Diputacions Provincials i de la 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana. En l’actual context, resulta imprescindible coordinar estratègicament els esforços de les Administracions, evitant duplicitats en l’exercici de competències, elaborant plans estratègics per a tot el sector públic així com garantint criteris de transparència i participació. En aquest sentit, fent ús de l’article 7è de la Llei 2/1983 faculta el Consell a incorporar els pressupostos de les Diputacions al de la Generalitat, i es garantirà així un escrutini i control democràtic directe sobre l’activitat econòmica i pressupostària del conjunt de les Administracions.

5.- Auditoria ciutadana 
Creació de la Comissió per a l’Auditoria de la Generalitat, amb l’objectiu de revisar la gestió dels serveis públics bàsics (externalitzacions, concessions, privatitzacions i gestió pública), les empreses mixtes, els consorcis, les fundacions i el deute de la Generalitat. En relació al deute, cal determinar la quantitat total, quines han estat les vies d’endeutament i quins han estat els responsables, arribant si fóra necessari a iniciar accions legals destinades a depurar responsabilitats i demanar reparacions. Així mateix, cal usar totes les eines que la legislació vigent proporciona per a promoure el control ciutadà de l’auditoria, facilitant la comprensió, l’accés a la informació i la participació als processos de deliberació i presa de decisions. Aquesta Comissió ha d’estar formada per personal funcionari amb competències tècniques en matèria jurídica-econòmica i administrativa i per membres de la societat civil.

6.- Deute 
Creació d’una Comissió Negociadora amb membres del govern, de partits i de la societat civil per a negociar amb l'Estat estatal la compensació del deute històric valencià, situat entorn de 12.800 milions d'euros entre 2002 i 2014, amb la part corresponent als 20.295 milions d'euros de deute de la Generalitat amb l'Administració General de l'Estat. Així, el deute total de la Comunitat Valenciana passaria a ser de 24.576 milions d'euros, eliminant al voltant d'un terç del deute total. Objectiu finalista: alliberar recursos per a parar i revertir les retallades en serveis públics.

7.- Justícia social 
Impost sobre el patrimoni: disminució del mínim exempt i la revisió de les deduccions i bonificacions existents actualment. Es reduirà el mínim exempt del tram autonòmic  a un patrimoni net de 400.000 euros, enfront dels 700.000 aplicables de manera general.

8.- Pobresa energètica 
Creació d’un Xec de Serveis Bàsics amb l’objectiu de garantir un mínim vital de subsistència d’aigua, gas i electricitat a les persones que no disposen d’una renda suficient per a pagar-les. Pressionar les companyies corresponents per a l’aplicació de reduccions i exempcions temporals en les factures.

9.- Pobresa infantil
Posada en marxa d’un Programa de Beques menjador mitjançant la Conselleria d’Educació, en col·laboració amb els ajuntaments i centres educatius, per a garantir la gratuïtat per a les famílies en risc d’exclusió mitjançant un sistema de bonificació.

10.- Educació 
Gratuïtat dels llibres de text per a les famílies en risc d’exclusió i bonificacions en funció de la renda per al curs 2015-16. Reducció de les taxes universitàries per al curs 2015-16.

 

Descargas

next