Obert fins al 28 de setembre el termini de sol·licituds d'admissió a les aules de 2 anys

Les classes d’aquest projecte experimental d’educació de 2 a 3 anys començaran el 13 d’octubre
21 setembre 2015 01:00h
RedactaVeu / València

L'administració educativa publica hui en el ‘Diari Oficial de la Comunitat Valenciana’ (DOCV) l'ordre per la qual es regulen les bases d'aquest pla, mitjançant el qual es preveu que uns 600 xiquets de 2 anys participen en el projecte en un total de 33 centres públics.

L'ordre detalla una sèrie d'instruccions, com que els centres han de modificar els seus documents de planificació educativa, per a incloure tot allò referit a aquest nivell educatiu. Així doncs, s'haurà de fer referència al Projecte Educatiu de Centre, al Projecte Lingüístic de Centre i a la Programació General Anual.

Quant al personal docent, s'estableix que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport dotarà cada centre seleccionat amb un docent més d'Educació Infantil i un educador d'eixe nivell educatiu. D’aquesta manera l'equip educatiu del projecte experimental estarà format pel tutor del grup, l'educador d'Educació Infantil, el cap d'estudis, el coordinador de segon cicle d'Infantil i, si és necessari, l'especialista en Pedagogia Terapèutica i el d'Audició i Llenguatge, a més, sempre que siga convenient, comptarà amb el suport de l'orientador escolar del SPE i/o del psicòleg del Gabinet Psicopedagògic Municipal, si és el seu cas.

Les ràtios estableixen un màxim de 18 alumnes

La ràtio màxima de les aules de 2 a 3 anys dels centres que participen en el projecte experimental serà, durant el curs 2015-16, de 18 alumnes. El tutor de l'aula de dos anys i l'educador s'integraran en l'equip de segon cicle d'Educació Infantil. L'horari de la jornada escolar serà el mateix que el de la resta de l'alumnat d'Educació Infantil de segon cicle del centre. Mentre que l'activitat educativa s'organitzarà d'acord amb la perspectiva globalitzadora de l'etapa i de manera que puga donar resposta a les necessitats biològiques d'alimentació, d'higiene, de descans, de seguretat i de comunicació, entre d’altres.

Terminis

El període d'admissió acabarà el 28 de setembre i la comprovació de duplicitats serà fins al 29. La baremació de les sol·licituds per part dels consells escolars dels centres: primera, segona i tercera opció fins al 30 de setembre. Els centres faran pública la relació provisional d'alumnat admès, amb la baremació corresponent, en el seu tauler d'anuncis l'1 d'octubre. Les reclamacions a la llista provisional podran presentar-se en el centre els dies 1 i 2 d'octubre de 2015.

El Consell Escolar del centre resoldrà les reclamacions i la llista definitiva d'admesos es farà pública el dia 5 d'octubre de 2015.Les reclamacions contra les llistes definitives es formularan davant la Comissió d'Escolarització fins al 6 d'octubre. Aquestes reclamacions es resoldran i contestaran per escrit fins al dia 8 d'octubre i el dia 13 començaran les classes.

A més, amb una periodicitat almenys trimestral s'elaborarà un informe per als representants legals de l'alumnat que s'ajustarà als continguts desenvolupats i que reflectirà el progrés aconseguit per la xiqueta o xiquet, i, si és procedent, les mesures educatives complementàries que s'hagen adoptat.


 
next