Educació atorga més democràcia als Consells Escolars per renovar els directors

Els canvis introduïts s’adrecen cap a una major autonomia als centres per a la renovació dels Consells Escolars. S'hi ha inclòs la presència de dos directors a la Comissió d'Avaluació.
23 octubre 2015 01:00h
RedactaVeu / València

La direcció general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat la Mesa Tècnica per tal de tractar la renovació i els criteris d'avaluació de l'exercici de càrrec de director de centres docents públics.

A la proposta de resolució que es presenta a la Mesa Tècnica s'inclouen tres novetats, entre les quals destaca la consulta vinculant que es fa als Consells Escolars per tal que puguen valorar la direcció i emetre'n un veredicte positiu o negatiu. Aquest veredicte es traslladaria a una sessió extraordinària del Consell Escolar a la qual no podrà assistir el director avaluat.

Una altra de les novetats rau en la inclusió de dos directors a la Comissió d'Avaluació que té com a finalitat valorar l'exercici dels directors que aspiren a la renovació, emetre informes perquè els directors que hagen obtingut valoració negativa puguen al·legar i traslladar el llistat d'aspirants proposats per a renovar el nomenament al director territorial corresponent.

La tercera novetat és la valoració global dels 10 ítems que es tenen presents per a l'avaluació de l'exercici de la funció directiva. Fins ara la valoració negativa d'un d'aquests punts suposava l'emissió d'un veredicte negatiu, en canvi a aquesta proposta de resolució es planteja que cadascun d'aquests ítems siga valorat de 0 a 5 i es realitze una mitjana per determinar-ne la valoració.

Actualment per tal que un director puga optar a la renovació ha de comptar amb una puntuació mínima de 20 punts en el projecte de direcció (mínim 10 punts a l'apartat corresponent a la memòria i mínim 10 a l'actualització del projecte de direcció), una puntuació mínima de 25 punts en l'informe de la inspecció educativa i, ara, es proposa com a novetat incloure una valoració positiva del Consell Escolar del centre. 


 
next