Els alumnes ja no es quedaran sense classe per les substitucions

Educació signa l'Acord de Substitucions amb els sindicats STEPV-IV, FETE-UGT i CSI-F que té per objectiu cobrir vacants docents en menys de 10 dies
11 desembre 2015 01:00h

RedactaVeu / València.
 
Hui s'ha signat l'Acord de Substitucions entre Educació i els sindicats STEPV-IV, FETE-UGT i CSI-F per a garantir que l'alumnat valencià no es quede sense professorat més de 10 dies quan es produeix una baixa o una vacant.
 
“L'educació de qualitat necessita de bons consensos eficaços de la comunitat educativa i l'Acord de Substitucions n'és un bon exemple. Ningú es pot negar a dur endavant mesures per pal·liar una greu problemàtica, que l'alumnat valencià es quede sense classes durant setmanes quan es produeix una baixa o una vacant”, ha comentat el conseller Vicent Marzà. 
 
L'acord estableix un seguit de procediments per tal que les borses d'interins estiguen ben dotades i que el personal que es trobe actiu en les mateixes estiga preparat per  ocupar els llocs oferits sense cap impediment, el més prompte possible.
 
Fins ara els docents tenien l'opció de no prendre possessió de la plaça, mitjançant la desactivació temporal de la borsa, la qual cosa generava dificultats per cobrir determinades places, bé per la seua situació geogràfica o per comptar amb jornades parcials. Amb el nou acord, la desactivació de les borses de treball només es podrà realitzar abans que es produïsca l'adjudicació.   
 
D'altra banda, els llocs considerats com de difícil cobertura, és a dir, aquells que hagen quedat sense adjudicar, bé per no haver sigut triats per cap aspirant, bé perquè han sigut objecte de renúncia,  seguiran un procediment especial.
 
Aquests llocs  s'anunciaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i podran optar a ells totes les persones que estiguen interessades i que complisquen els requisits establerts en la convocatòria seguint un determinant ordre. En primer lloc podran optar a aquestes places els integrants de la borsa de la mateixa especialitat, per ordre de borsa. En segon lloc, els integrants  d'altres borses de treball que estiguen en possessió de les titulacions i de la resta de requisits dels llocs, que optaran per ordre de registre de la sol·licitud. En tercer lloc, aquelles persones que, sense formar part de les borses de personal docent de la Conselleria d'Investigació, Cultura i Esport estiguen en possessió de les titulacions i de la resta de requisits dels llocs als quals aspiren, els quals també optaran per ordre de registre de la sol·licitud.

Cal dir que les persones a qui se'ls ha adjudicat una plaça sense formar part de la borsa de treball de l'especialitat passaran a formar-ne part darrere de l'últim interí o de l'última interina amb serveis del curs escolar i l'ordre d'incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de serveis.

Finalment, l'acord inclou una mesura excepcional que possibilita la substitució del professor o de la professora absent abans de deu dies lectius establerts des que es produeix la causa. Per aplicar aquesta mesura excepcional haurà de quedar acreditat, mitjançant un informe de la direcció del centre educatiu, que l'absència no es pot cobrir amb els recursos propis del centre sense perjudicar greument el dret a l'educació de l'alumnat.

Els casos contemplats són els següents:
 
            a) Quan el professorat substituït preste atenció a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
           
            b) Quan el professorat substituït preste serveis en centres docents que tinguen implantades menys de dos línies educatives.
           
            c) Quan el professorat substituït impartisca docència en segon curs de Batxillerat.
           
           d) Quan la causa de la substitució siga la situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, de        conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que ho regulen.
 
            e) Quan la falta de cobertura puga ocasionar greus disfuncions en el funcionament del centre.
 
A més, les mesures es completen en què les adjudicacions des de fa unes setmanes es realitzen dues vegades a la setmana, els dimecres i els divendres.next