‘Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats’ en valencià diàriament

Les subvencions de la DGPLiGM ajuden al canvi del sistema comunicatiu valencià majoritari en castellà
7 gener 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports publicava a través de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme el passat mes de novembre l’Ordre 22/2015, amb la qual anunciava la convocatòria d’ajudes econòmiques per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa (DOCV 7662, 20.11.2015). El fet que en aquesta convocatòria s’incloga la premsa, tant impresa com digital, ha estat possible al fet que la susdita Direcció General ha l’ha inclosa, ja que fins ara, en les convocatòries de l’anterior Consell del PP havia quedat exclosa i només es contemplaven televisions i ràdios.

La decisió de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme es recolza en aplicar la LUEV, concretament en donar compliment a l‘article 25 i 26, del TÍTOL TERCER: De l'ús del valencià als mitjans de comunicació social. D’aquesta manera, en l’Article 25 trobem que “el Consell de la Generalitat Valenciana vetlarà perquè el valencià tinga una adequada presència a les emissores de ràdio i televisió i altres mitjans de comunicació gestionats per la Generalitat Valenciana, o sobre els quals aquesta Llei tinga competència”, tot i que seguit indica que “impulsarà l'ús del valencià a les emissores de ràdio i televisió”, això no exclou la premsa ja que també inclou l’article que, la Generalitat “fomentarà quantes manifestacions culturals i artístiques es realitzen en les dues llengües, tot rebent consideració especial les desenvolupades en valencià” i que “donarà suport a quantes accions vagen encaminades a l'edició, desenvolupament i promoció del llibre valencià, i tot això sense menyscabar la llengua utilitzada, però amb un tractament específic als impresos en valencià”.

D’altra banda, el següent Article 26 (de la LUEV), afirma que “tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà. De la mateixa manera, en l'accés dels ciutadans als mitjans de comunicació social en els termes establerts per la legislació, tindran dret a utilitzar el valencià, oral i escrit, en condicions d'igualtat amb el castellà”.

Recentment la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publicava la Resolució de 15 de desembre de 2015, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, “per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa”.

Així, la resolució té per finalitat “concedir les subvencions proposades a les entitats que s’indiquen en l’annex I i assignar a cada una la quantitat que s’hi especifica per un import global d’1.244.261,76 euros, a càrrec de la línia T7877000, de l’aplicació pressupostària 09.02.02.422.50.4, del pressupost de la Generalitat per al 2015”.

D’aquesta manera però, la decisió de la Direcció General d’ampliar el camp comunicatiu, incloent la premsa, ajuden a canviar el sistema comunicatiu valencià i que puga passar de ser majoritàriament en castellà a haver-hi una oferta informativa en valencià com així ho planteja La Veu que s'edita des de l’1 de gener del 2013. Sens dubte, aquest digital aposta per la igualtat lingüística, (idea i proposta de llei d'ACPV i les Universitats públiques valencianes), a més a més de l'aplicació de la citada LUEV, en el sistema comunicatiu valencià. Una igualtat lingüística que ha d’arribar tant al quiosc de paper com al digital, però també a través de la RTVV íntegrament en valencià i l’intercanvi d’emissions amb TV3 i CatRàdio i la IB3, per a fer realitat el corredor mediàtic català-valencià-balear que proposem des de LA VEU PV.

Ho diu una llei amb més de trenta anys, com la LUEV, que “tots els ciutadans tenen el dret de ser informats”, per tant, seguirem comunicant en valencià diàriament.


 

Descargas

next