L'oferta d'ocupació pública docent per a 2016, 'un bon principi, però clarament insuficient’

FETE-UGT PV considera que s'ha d'aprovar el Decret d'OOPD de 2016 amb les 1.150 places de torn lliure i 460 de promoció interna que preveu, per impedir que aquestes es perden si hi ha restriccions pressupostàries i taxa de reposició en 2017
7 febrer 2016 01:00h
 
RedactaVeu / València.

La Federació de Treballadors de l'Ensenyament  de la UGT al País Valencià (FETE-UGT PV), ha fet públic un comunicat en què valora “positivament” l'oferta d'ocupació pública docent per al 2016 que la Conselleria d'Educació ha presentat a la Mesa Sectorial d’Educació del dia 2 de febrer de 2016 -que es concreta en 1.150 places del torn lliure i 460 places de promoció interna-, “però també la considera clarament insuficient i limitada per iniciar la recuperació, increment i creació de l'ocupació docent en la nostra Comunitat i que el nostre sistema educatiu precisa”.

FETE-UGT PV recorda en la mateixa nota que el nostre sistema educatiu públic no universitari “ha passat de comptar amb una plantilla en els nostres centres educatius de 55.531 docents en el curs 2009/2010, a una plantilla de 49.667 docents en el curs 2015/2016”, amb una reducció de 5.864 mestres i professors per l'amortització de llocs de treball i les retallades educatives. “I d'aquests gairebé 50.000 docents que queden en el sistema educatiu valencià, uns 10.000 són professorat interí amb vacant de curs complet, més uns altres 5.000 docents que fan substitucions temporals al llarg del curs escolar”, puntualitza.
 
Això significa que el 26% dels llocs de treball són inestables i estan ocupats per professors i mestres que canvien de centre any rere any,  i el PV ha de concloure que el sistema educatiu valencià, com a conseqüència de les retallades i l'amortització dels llocs de treball docent, ha perdut en els últims cinc anys gairebé 6.000 mestres i professors que han sortit del sistema educatiu per jubilació o altres causes (a raó de 1.200 per any), dels quals, els diferents governs autonòmics del PP només n'han reposat 1.293, després de congelar i limitar les oposicions docents amb l'excusa de l'estalvi en la despesa educativa. Al costat d'això també cal comptabilitzar que durant aquesta legislatura es jubilaran i sortiran del sistema educatiu, més de 4.000 professors i mestres (uns 1.000 per any). És a dir, durant la legislatura en què ens trobem (IX 2015-2019), el nostre sistema educatiu necessitarà incorporar 10.000 mestres i professors nous i per això, des de FETE-UGT PV exigim una planificació d'aquesta OOPD per a tota la legislatura, si realment apostem per un sistema educatiu de qualitat, on el professorat siga la seua pedra angular.

Caldrien 8.000 places ‘com a mínim’

Sobre aquestes bases, FETE-UGT PV quantifica en 8.000 places, com a mínim, l’OOPD que hauria de realitzar durant aquesta IX legislatura, a raó d'un mínim de 2.000 places docents per any i curs, repartides bàsicament entre el cos de mestres (1.000) i la resta de cossos docents (unes altres 1.000 places).
FETE-UGT PV va reivindicar el 26 d'octubre de 2015, a la Mesa General de la Funció Pública, la recuperació de l'Oferta d'Ocupació Pública Docent (OOPD) i la conversió del treball docent precari en treball fix, estable i amb drets. Per això, assenyala la “necessitat de fer OOPD superiors a la taxa de reposició del 100% de les jubilacions que marquen les lleis pressupostàries per al 2016, que ens servisquen per revertir la situació actual i recuperar els estàndards d'ocupació i qualitat educativa que teníem abans de la crisi”.
 
 
Per tant, des de FETE-UGT PV consideren que “no valen excuses” i que “no hi ha causes per no accedir a la nostra justa petició que ens beneficia a tots, encara que no es tinga la voluntat política de fer-ho”. I per això, reitera, “també fixem la nostra proposta d'ocupació pública docent per a tota aquesta IX legislatura (2015-2019) en, almenys 8.000 places, a raó de 2.000 places per convocatòria i any”.
 
La federació sindical “espera ja del nou equip de govern de la Conselleria d'Educació” una proposta de planificació de l'OOPD per a tota la legislatura, “pressupost previ per analitzar la viabilitat i oportunitat de les diferents propostes anuals que es formulen”, apunta.

Anàlisi de l'OOPD per al 2016. Places d’ingrés
Per cossos docents i tenint en compte el volum de vacants estructurals que s'ofereixen tots els anys al mes de juliol al professorat provisional, en pràctiques i interí, FETE-UGT PV va elaborar la seua proposta d'OOPD per al 2016 que s'aproxima a les 2.000 places i la comparativa amb les diferents propostes realitzades per l'administració educativa es pot veure en el següent quadre:
 
PROPOSTA PLACES OOPD 2016 VAC
JULIOL
2015
FETE
UGT
PV
ADM
 Educativa
18/12/2015
ADM
Educativa
02/02/2016

COS DE MESTRES

3611 1000 415 482
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI (COMUNES) 3115 450 330 330
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI (FP) 900 220 50 70
PROFESSORS TÈCNICS DE FP 1061 230 105 110
Total Parcial 8676 1900 900 992
PROFESSORS D’ESCOLES D’IDIOMES 281 0 45 50
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 280 5 30 30
CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (*) 195 33 40 38
PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 228 15 40 40
M. DE TALLER D'ARTS PLÁSTIQUES I DISSENY 18 0 0 0
Total 9689 1953 1055 1150
(*) Pendent de l'OOPD de 2015 10 places d'aquest cos docent que encara no s'han convocat oposicions.
 
En el quadre i en el cos de mestres, afirma la federació sindical “podem comprovar com l'oferta que finalment l'administració educativa té previst  publicar, és inferior al 50% de la proposta feta per FETE-UGT PV. I tal com hem reivindicat abans, és urgent i necessari, per revertir les retallades educatives i recuperar l'ocupació docent perduda, derogar els límits que imposen les lleis de pressupostos o ‘taxes de reposició’ que impedeixen el creixement de l'ocupació docent”.

En el cos de professors d'ensenyament secundari, apunten les mateixes fonts, “també s'observa aquesta important reducció del 50% entre les dues propostes” -la sindical i la de l'administració-, “encara que menys acusada” en les especialitats docents comunes d'aquest professorat (Matemàtiques, Llengua Castellana, Valencià, Anglès, Física i Química, Biologia,...) pròpies de l'ESO i el Batxillerat, on és assumible per FETE-UGT PV la proposta que realitza l'administració educativa. “No obstant això, on es produeix la nostra major divergència és en les especialitats d'aquest cos docent destinades als ensenyaments d'FP (FOL, ADE, Economia, Informàtica, Hostaleria i Turisme, Intervenció Sociocomunitària, Processos Sanitaris,...), en què davant una oferta de 70 places, FETE-UGT PV exigeix ​​una oferta de 220. I això es justifica per la necessitat de potenciar i desenvolupar els ensenyaments d'FP en el sistema educatiu valencià”, subratlla FETE-UGT PV.
 
La mateixa justificació anterior és la que impulsa UGT “a exigir també una oferta d'ocupació pública docent important en el cos de professors tècnics d'FP” -Cuina i Pastisseria, Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines, Operacions i Equips de Producció Agrària, Perruqueria, Estètica, Processos de Gestió Administrativa, Procediments Sanitaris i Assistencials, Serveis a la Comunitat, Serveis de Restauració i Bar, Soldadura, Sistemes i Aplicacions Informàtiques- , “amb almenys 230 places davant les 70 que finalment oferirà l'administració educativa”.

En definitiva, per a potenciar els ensenyaments d'FP al País Valencià, la federació proposa una “oferta conjunta de places per oposició”, entre els cossos de professors d'Ensenyament Secundari -220 places d'especialitats d'FP- i professors tècnics d'FP -230 places- “de, com a poc 450, enfront de les 180 inicialment previstes per l'administració educativa”.
 

Amb tot, per a FETE-UGT PV, el desenvolupament efectiu i la convocatòria d'oposicions a les especialitats del cos de professors tècnics d'FP “estarà condicionada” al fet que es resolga “satisfactòriament” per al professorat afectat d'aquestes especialitats docents el que en el moment de l'oposició tinga a la seua disposició i puga acreditar la titulació didàctica i pedagògica que se li exigeix.

Com que més del 80% de l'oferta d'ocupació docent per al 2016 es concentra en els cossos de mestres, professors d'ensenyament secundari i professors tècnics d'FP (992 places enfront d'un total de 1.150 de l'última proposta de l'administració educativa, per exemple), per a FETE-UGT PV “aquest percentatge hauria de ser més gran” i en la seua proposta supera el 95% -1.900 places enfront d'un total de 1.953-, ateses les peculiaritats que presenten els cossos docents dels ensenyaments especialitzats d'Idiomes i Ensenyaments Artístics i Musicals.

FETE-UGT PV considera que resulta “totalment necessari” contemplar aquesta oferta en el Decret d'OEPD del Consell per al 2016, “amb la finalitat d'evitar que aquestes places, es convoquen o no les corresponents oposicions, al final es perden si l'any que també continuen les restriccions pressupostàries i la barrera legal infranquejable i limitadora que suposen les taxes de reposició”.
 

Valoració ‘molt positiva’ de l’oferta de promoció interna

Això sí, FETE-UGT PV valora “molt positivament” l'oferta de promoció interna proposada per l'administració educativa i que es conté i publicarà en el futur Decret d'OOPD del Consell per al 2016, en el qual es contemplen 120 places per a accés al cos de Professors d'Ensenyament Secundari, 16 per a l'accés al cos de Catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny, 25 per a l'accés al cos d'Inspectors d'Educació i 299 per a l'accés al cos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari i EOI.

Aquests procediments, apunta la federació sindical,  “són una bona fórmula per al desenvolupament de la carrera professional dels docents”, al qual des de FETE-UGT PV donen suport “plenament”.
 

next