Educació convoca oposicions per cobrir 1.172 places per a docents

El termini per presentar sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria. Les proves s'iniciaran el pròxim 28 de juny
6 maig 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport ha publicat aquest divendres, dia 6 de maig, en el DOCV, les ordres per les quals es convoquen els procediments selectius per a l'ingrés en els cossos de mestres i de professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Dansa i inspectors. 

En concret, es tracta de les proves d'oposició que es realitzaran per cobrir 1.172 places de personal docent de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016, de les quals 482 són per a mestres, 400 per a professors d’ESO, 65 per a professors tècnics de FP, 50 per a professors d’EOI i 30 per a professors de Música i Arts Escèniques. A aquestes places se sumen les de promoció interna, que són 120 per a professors d'ESO i 25 més per a Inspecció. 

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i la inscripció també podrà realitzar-se via telemàtica a través de la web de la Conselleria www.ceice.gva.es

Amb la convocatòria de noves places de personal docent, la Conselleria d'Educació “pretén donar major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa redundarà en una millora de la qualitat educativa”. 

Dates d'examen

La realització de la primera prova de la fase d'oposició s'iniciarà el pròxim 28 juny, excepte per al cos d'Inspectors, que començarà el 17 d'octubre. La data, l'hora i el lloc on haja de realitzar-se la prova i la distribució d'aspirants es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos.
 

Diversitat funcional

La convocatòria reserva entre un 7% i 8% de les places per a ser cobertes per al personal amb diversitat funcional igual o superior al 33%. En el cas que les places reservades no anaren adjudicades per falta d'aspirants que hagen superat el procés selectiu, s'acumularan a les restants places convocades pel sistema d'ingrés lliure.

Procediment

Les instàncies hauran de ser descarregades de la pàgina web de la Conselleria: www.ceice.gva.es. A més, no es podrà presentar més d'una instància llevat que s'opte a més d'una especialitat. Una vegada realitzat el pagament de les taxes en l'entitat bancària col·laboradora, s'haurà de presentar la sol·licitud en els registres de les direccions territorials de la Conselleria d'Educació.

Així mateix, les persones que disposen de DNI amb certificació electrònica incorporada o signatura electrònica de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat, podran realitzar la inscripció i el pagament de les taxes via telemàtica a través de la web http://www.cece.gva.es; en aquest cas no serà necessària la presentació de la inscripció en cap registre.

Una vegada concloga el termini de presentació d'instàncies, es publicarà en el DOCV la resolució en la qual s'indicarà els llocs en què s'exposaran al públic les llistes d'aspirants admesos i exclosos. Els aspirants exclosos tindran un termini de 10 dies per a esmenar el defecte que ha motivat la seua exclusió. Una vegada conclòs aquest termini i resoltes les possibles reclamacions, es tornarà a publicar en el DOCV una resolució on s’indicarà com consultar les llistes definitives d'aspirants.next