Cultura descentralitza i impulsa les excavacions arqueològiques

15 juliol 2016 01:00h

Xavier Pérez / València.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni ha autoritzat les direccions territorials de la Conselleria perquè puguen tramitar les autoritzacions de les intervencions arqueològiques en l'àmbit de les seues demarcacions.

Amb aquesta circular s'aconsegueix el principi de descentralització que persegueix la Generalitat i es dóna àmplia autonomia a les direccions territorials perquè puguen instruir les sol·licituds dels ajuntaments i altres entitats que desitgen escometre excavacions, al mateix temps que s'agilitzen els tràmits.

Les direccions territorials podran autoritzar excavacions en els jaciments que estan recollits en els PGOU de qualsevol municipi que inclou les àrees de vigilància arqueològica i els espais de protecció arqueològica.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni continuarà tramitant els expedients dels jaciments que estiguen declarats BIC, tinguen àmbit supraprovincial o on ja s'estiga treballant amb pressupost de la Generalitat. També seran de la seua competència el patrimoni arqueològic subaquàtic, els expedients d'art rupestre, programes anuals de les universitats i de les diputacions provincials.

D'acord amb el que preveu l'article 60 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, "tota actuació arqueològica o paleontològica haurà de ser autoritzada expressament" i haurà de complir amb les indicacions que marca la llei.

Cal destacar que, en cas d'aparició de restes arqueològiques, s'haurà de detenir qualsevol actuació que puga afectar el substrat arqueològic. Les zones on es detecte material arqueològic hauran de ser perfectament delimitades i senyalitzades per a procedir a posteriors estudis arqueològics i s'haurà de comunicar immediatament la seua troballa a la unitat d'inspecció de patrimoni del servei territorial de cultura i esport de la demarcació que corresponga, la qual determinarà les labors que s'han de realitzar.

En tot cas, el tècnic podrà prohibir l'ús d'aquelles màquines o eines que no reunisquen condicions per a la seua utilització, és a dir, aquelles que puguen posar en perill o impedir la documentació de les restes arqueològiques. No es podrà efectuar cap treball que afecte el subsòl sense la presència de l'arqueòleg autoritzat per a dur a terme la intervenció arqueològica.
 


next