El Consell aprova el projecte de Llei d'Identitat de Gènere

La transsexualitat ja no serà considerada com a trastorn sinó com “una expressió més de la diversitat humana”. La normativa garanteix un protocol específic en matèria educativa per a abordar aquesta realitat en els col·legis i instituts
21 octubre 2016 01:00h
RedactaVeu / València

El ple del Consell ha aprovat, d’acord amb l'informe del Consell Jurídic Consultiu, el projecte de la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere al País Valencià, que regula els drets de les persones transsexuals en àmbits tan diversos com l'educatiu, el sanitari, el social o l'administratiu.

El projecte de llei, elaborat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en col·laboració amb les conselleries amb competències en educació, sanitat, justícia i treball i consensuada amb entitats socials i partits polítics, és “una aposta per la despatologització de la transsexualitat, que ja no serà considerada com a trastorn, sinó com una expressió més de la diversitat humana”.

El text pretén regular el reconeixement legal del dret a la identitat de gènere de tota persona en un exercici lliure i sense pressions legals o socials i, al mateix temps, com a concreció d'aquest reconeixement, pretén garantir que la llei aplicable a les persones no les patologitze o sotmeta a condició de prejudici sobre la seua capacitat, dignitat i habilitats, segons un comunicat de GVA.

Per a aquest fi, estableix un marc normatiu adequat per a garantir el dret d'autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat de gènere sentida diferent a l'assignada en el moment del seu naixement. En aquest sentit, el text arreplega, entre altres qüestions, el dret al reconeixement de la identitat de gènere de les persones transsexuals, lliurement manifestada, sense la necessitat de prova psicològica o mèdica. A més, la llei contempla aspectes necessaris per a la plena integració de les persones transsexuals en la societat, com ara l'emparament en les fases inicials del procés de declaració de la pròpia identitat sentida, la tutela en les situacions de minoria d'edat o l'atenció gerontològica especialment en les residències de la tercera edat, situacions a les quals ha de prestar-se especial atenció.

També planteja la possibilitat de concedir la documentació administrativa necessària adequada a la seua identitat dins de les competències autonòmiques, amb l'objectiu d'afavorir una millor integració i evitar situacions de sofriment per exposició pública o discriminació.
 

De la mateixa manera, reflecteix la necessitat que existisca una coordinació entre les àrees d'educació, sanitat i igualtat, per a assegurar una ràpida detecció i actuació davant situacions discriminatòries o que atempten contra la identitat de gènere expressada per les i els menors.

Drets en l'àmbit sanitari

En l'àmbit sanitari, el projecte de llei garanteix a les i els menors transsexuals l'accés a tractaments de bloqueig hormonal a l'inici de la pubertat i al tractament hormonal creat en el moment adequat de la pubertat per a afavorir que el seu desenvolupament corporal es corresponga amb el de les persones de la seua edat. Així mateix, disposaran d'un pla de seguiment, acompanyament i assessorament psicològic.

D'altra banda, segons el projecte normatiu, el servei sanitari públic valencià oferirà a les persones transsexuals una cartera de serveis, amb un procés d'atenció individualitzat que facilite la presa de decisions informades.

La teràpia sexològica, farmacològica i hormonal en el procés de trànsit cap al gènere sentit així com el suport psicològic durant les fases d’hormonació i cirurgies també estan reflectits en el projecte de la Llei d'Identitat de Gènere. En el seu articulat, a més, inclou els tractaments quirúrgics de cirurgia d’exèresi de mama i genitals i reconstructiva de genitals i altres tractaments mèdics i quirúrgics requerits per a la modificació corporal que asseguren la seua congruència amb la identitat de gènere de les persones.

Protocol d'atenció educativa a la identitat de gènere

En matèria educativa, el projecte de llei estableix que la Generalitat adoptarà les mesures necessàries en l'àmbit educatiu perquè es promoga el respecte i la protecció del dret a la identitat i l'expressió de gènere en aquest àmbit.

Així, la normativa preveu el desenvolupament d'un protocol d'atenció educativa a la identitat de gènere que implicarà que els centres educatius del PV hauran de garantir que la documentació administrativa d'exposició pública, entre la qual es troben les llistes de classe o la informació publicada en els taulers d'anuncis escolars, arrepleguen la identitat de gènere escollida per l'alumnat, sempre amb el consentiment de les seues mares, pares o tutors legals. El protocol estableix, a més, que es respectarà la imatge física, així com la lliure elecció de la indumentària de l'alumnat, l'accés i l'ús de les instal·lacions del centre d'acord amb la identitat de gènere sentida, incloent els lavabos i els vestuaris i que la comunitat educativa del centre s’adrece a les persones transsexuals pel nom que hagen triat.

Mesures en l'àmbit social i d'ocupació

En el terreny laboral, on l'exclusió de les persones transsexuals és un molt alta, s'estableix la incorporació d'aquest col·lectiu al costat d'aquells que tenen major dificultat per a accedir a una ocupació, quant a mesures de formació, orientació i inserció laboral.

També, les persones transsexuals veuran reconeguda la seua circumstància específica en l'àmbit social, doncs la Generalitat elaborarà un programa marc d'actuació per a la seua inclusió a través dels serveis socials, que, a més, vetlaran per la seua protecció en el cas de menors d'edat.

El projecte de llei també fa referència a la protecció especial en el cas de persones transsexuals joves, majors, depenents o amb diversitat funcional.

A més, el text inclou mesures en l'àmbit de l'oci, la cultura, l'esport, la cooperació, la comunicació i la seguretat i emergències. En aquest últim cas, s'inclou tant un protocol d'atenció a víctimes de delictes d'odi per motiu d'identitat o expressió de gènere com formació als diferents cossos i forces de seguretat i emergències.

Finalment, el projecte de llei disposa d'un títol sobre la tutela administrativa, amb l'objectiu de protegir a les persones transsexuals enfront de qualsevol violació del seu dret a la igualtat, per la qual cosa s'estableix una sèrie d'infraccions i sancions per la realització d'accions o omissions contràries als drets recollits en el text. 
next