La futura RTVV convoca el concurs públic per a escollir el seu director general

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat la proposta de concurs públic per escollir la persona que ha d’ocupar la direcció general de la nova RTVV
26 novembre 2016 01:00h
Canal 9.
RedactaVeu / València

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), ha aprovat aquest divendres la proposta de concurs públic per a escollir la persona que ha d’ocupar la direcció general de la nova RTVV del País Valencià.

Les sol·licituds seran analitzades en una primera fase de valoració de mèrits per la comissió de valoració, que seleccionarà com a màxim tres de les propostes que passen a una segona fase en què es realitzaran entrevistes als candidats preseleccionats sobre la base dels projectes presentats. En la valoració final el projecte suposarà un 60% el currículum, els mèrits un 30% i l'entrevista un 10%. La convocatòria es podrà declarar deserta si la Comissió de valoració considera que cap dels candidats s'adequa als requisits del lloc.

Els qui opten a la direcció general hauran d’estar en possessió, almenys, d'una titulació universitària amb el nivell de grau o equivalent, no haver estat separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què haguera estat separat o inhabilitat. 

Així mateix, han de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, acreditar experiència professional en l'àmbit de la comunicació, acreditar coneixement de les dues llengües oficials del País Valencià.

Entre els mèrits es valorarà tenir coneixement d'idiomes diferents dels oficials al País Valencià, tenir formació en l'àmbit de la comunicació (llicenciatures, graus, màsters, postgraus i altres títols i cursos), habilitats de lideratge, dots de comunicació i direcció d'equips, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes, coneixements en matèria d'igualtat de gènere, coneixement del context econòmic-social, institucional i cultural del País Valencià, experiència professional o en la gestió de mitjans audiovisuals, publicacions, escrites o audiovisuals, en l'àmbit de la comunicació, especialment audiovisual.

El termini de presentació de les propostes serà de 30 dies naturals a comptar del dia següent de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 
 
next