El Consell primarà entitats que no desnonen o oferisquen dació en pagament

9 desembre 2016 01:00h

RedactaVeu / València.

El Consell primarà criteris de compromís social en la licitació del nou contracte d'operacions de crèdit i de serveis financers de la Generalitat i el seu sector públic. Per exemple, es primarà en cas d'empat aquelles entitats que es comprometen a no desnonar les persones i que oferisquen la dació de pagament o de lloguer social als seus deutors hipotecaris.

També es tindrà en compte la no aplicació de l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris, un indicador que obliga a pagar quotes molt per sobre de les establides en les hipoteques que tenen com a referència l'Euríbor, ha explicat la vicepresidenta, Mónica Oltra.

El compliment de la paritat de gènere en els òrgans directius; la integració de persones amb diversitat funcional en un percentatge superior al legalment establit i l'observació d'estàndards de sostenibilitat ambiental, de pràctiques de reciclatge i d'eficiència energètica, també seran tingudes en compte, tal com s'especifica en el plec de clàusules administratives.

Aquestes són algunes de les mesures del nou contracte que fixa les condicions de les operacions de crèdit i tresoreria de la Generalitat i del sector públic amb les entitats financeres, tal com ha sigut informat el Ple del Consell.

Aquests serveis inclouen, d'una banda, la concessió de línies de crèdit i, per l'altra, els serveis bancaris de comptes, recaptació, cobraments o pagaments, tots ells necessaris per al normal funcionament de la Tresoreria de la Generalitat i del sector públic valencià.

El nou Banc públic de la Generalitat podrà subrogar-se a les línies de finançament subscrites fins a hui per l'Institut Valencià de Finances (IVF) en el marc d'aquest contracte.

L'import màxim del contracte és de 28 milions d'euros (IVA exempt). D'aquesta quantitat, 12 milions corresponen al cost de serveis financers i 15 milions al cost estimat dels interessos. El termini de vigència del contracte serà de dos anys i podrà ser prorrogat per dos períodes addicionals d'un any.

No hi haurà cap límit pel que fa al nombre d'entitats financeres que puguen ser seleccionades. Així mateix, tampoc s'exigirà una puntuació mínima perquè les ofertes siguen acceptades.


La Veu
 
next