El Consell donarà prioritat a les dones en llocs de treball públics en cas d'empat

La mesura, inclosa en el II Pla d'Igualtat d'Homes i Dones de la Generalitat, es prendrà en processos de selecció on les dones estan infrarepresentades

ACN / València

La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha presentat aquest dimarts el II Pla d'Igualtat d'Homes i Dones de l'administració, amb 72 mesures en favor de la igualtat. El pla consta de deu objectius entre els quals es preveu la promoció de l'accés de les dones a llocs on són minoria. Per aconseguir-ho, s'inclouran en les convocatòries de concursos i processos selectius d'accés a la funció pública clàusules de desempat favorables a les dones en aquells sectors on estiguen infrarepresentades. Així mateix, el pla preveu que el personal amb fills menors de 14 anys tinga preferència per a l'elecció del període de vacances i dies d'assumptes propis durant els períodes no lectius. Aquesta mesura s'ampliarà al personal que tinga al seu càrrec persones majors de 65 anys en situació de dependència o amb diversitats funcionals.

El pla, amb una duració de tres anys, busca dinamitzar el funcionament de les unitats d'Igualtat de les conselleries encarregades de l'elaboració d'informes d'impacte de gènere en els projectes de llei i normes reglamentàries en general, així com la revisió de les denominacions dels llocs de treball per eliminar els biaixos de gènere. Així mateix, vol promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans col·legiats de participació i representació tant a la Generalitat Valenciana com en les organitzacions sindicals.

La consellera ha informat que es pretén ampliar la coresponsabilitat dels homes en la vida familiar i laboral i, per això, es duran a terme campanyes de sensibilització que milloren la informació del personal en tot allò referent als drets, permisos i mesures de flexibilització de jornada existents per tal d'afavorir el seu ús efectiu. 
 

Gabriela Bravo. Foto: GVA.

Així mateix, es fomentarà la formació en igualtat del personal, començant pels que ocupen llocs directius o pertanyen a òrgans de selecció. Aquests últims hauran de realitzar cursos específics en matèria d'igualtat d'oportunitats i aplicació de la perspectiva de gènere. Es corregiran les causes que provoquen la desigualtat salarial mitjançant un estudi detallat dels llocs de treball i retribucions per tal de detectar les bretxes salarials.

El pla d’igualtat té com a objectiu garantir la protecció adequada en l'àmbit laboral a les víctimes de violència o d'assetjament per raons de sexe, orientació sexual o identitat de gènere. En aquest sentit, s'ha elaborat un protocol de prevenció i actuació que inclou garanties de confidencialitat per a la protecció de la seua integritat física i moral i un procediment específic de mobilitat per a les empleades públiques en aquesta situació. Les mesures en aquest àmbit hauran d'executar-se de manera urgent i preferent a través de procediments especialment àgils que garantisquen la seua eficàcia.

La Generalitat Valenciana ha informat que persegueix fomentar la comunicació en igualtat mitjançant el llenguatge no sexista tant en l'àmbit intern com en el dels serveis a la ciutadania.

Així mateix, en el camp de la salut laboral de les empleades públiques es proposa l'elaboració per departaments d'un llistat de llocs amb risc per a la dona embarassada o en període de lactància natural, amb especial atenció als llocs de treball en centres d'atenció continuada i directa a la ciutadania. També es crearan procediments específics que contemplen i faciliten l'adaptació o el canvi del lloc davant situació d'embaràs o període de lactància natural, sense que supose cap minva econòmica per a les dones.

El principi d'igualtat serà avaluat de manera periòdica adequant els sistemes informàtics, registres i bases de dades dels òrgans de gestió de personal de tot el sector públic per incorporar la perspectiva de gènere en les memòries, consultes, informes i altra documentació generada en la gestió ordinària de personal.
 

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.

Publicitat
Publicitat