Subvencions sense aprovació i pagaments sense justificar

27 octubre 2013 01:00h
COMPROMÍS DEMANA L'EXPEDIENT SOBRE DILIGÈNCIES PRÈVIES EXPEDIENT OBERT A TORRENT PEL TRIBUNAL DE COMPTES RESPECTE A L'ANY 2010 SOTA MANDAT DE MARIA JOSÉ CATALÁ .

Vicent Beguer considera que l'equip de govern ha de donar explicacions de la situació de l'expedient i les al·legacions presentades .

S'haurien obert diligències per explicar valors prescrits de dubtós cobrament per 3.179.000 € i subvencions concedides per un total de 4.806.000 euros que a 4 d'octubre no tindrien aprovació favorable segons la Sindicatura de Comptes.

Entre els rebuts prescrits es poden trobar més de 600.000 aproximadament de taxes de fem, greuge per a les persones que sí que van complir . Beguer sol · licitarà la devolució universal a tots si es demostra aquest fet .

El portaveu del grup Compromís a l'Ajuntament de Torrent , Vicent Beguer , ha demanat " una còpia de l'escrit d’actuacions prèvies del Tribunal de Comptes que amb data 28 de desembre de 2012 es va rebre en l'Ajuntament de Torrent , de la secció d’enjudiciament, requerint la remissió de documentació per a la pràctica de diligències oportunes en relació amb determinats fets que segons el parer del ministeri fiscal poden derivar en l’existència de responsabilitat comptable amb base en l'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre el control en l'exercici 2010". En aquest moment l’alcaldessa i responsable pressupostari era Maria José Catalá , actual Consellera d'Educació i Ocupació .

Les irregularitats denunciades pel Tribunal de Comptes fan referència als fets relacionats en l'informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana respecte a concessió de subvencions , recaptació i pagaments pendents de justificar durant l'any 2010 en què la responsable seria la llavors alcaldessa María José Catalá .

Beguer indicar que l'informe de la Sindicatura de 2011 , del qual es donarà compte el dilluns en un ple extraordinari , relata aquest fet "del qual no hem tingut notícies ni el ple ni en comissió. Ara sabem que l'assessoria jurídica de l'Ajuntament va presentar al Tribunal de Comptes un informe datat el 30 de gener de 2013 amb al · legacions" . Així explica que "sabem que s'han arxivat actuacions similars a Paterna o Gandia però a 4 d'octubre no s'havia acabat la resolució a l'expedient per conèixer si hi ha injust comptable i les possibles responsabilitats ".

L'informe de la Sindicatura indicava que "No es comprova en la justificació de les subvencions entre d'altres aspectes , que aquestes no superin el cost de l'activitat subvencionada , el mitjà de pagament efectuat pel beneficiari ni la realització de l'activitat subvencionada” O que "hi ha imports pendents de justificar en les subvencions concedides.". En concret durant el 2010 segons la informació facilitada , l'import total de les subvencions concedides va ascendir a 4.806.984 euros . D'aquest import, s'ha concedir directament subvencions per valor de 3.649.964 euros i la resta en règim de concurrència competitiva, mitjançant convocatòria oberta . S'investiga la seua falta de justificació en molts casos .

Pel que fa als pagaments sense justificar que "Segons la contestació del qüestionari hi ha pagaments pendents de justificar amb una antiguitat superior a tres mesos i els comptes justificatius dels pagaments a justificar no es presenten en termini ni amb els justificants adequats . Tanmateix , en al · legacions s'assenyala que això es deu a errors comptables , sense que s'hagi acreditat aquest fet . ".

Sobre els valors , rebuts o taxes d' dudos cobrament s'afirma que "Segons l'entitat ( Ajuntament ) , no hi ha valors prescrits , però, en la liquidació d'exercicis tancats de 2010 existia un saldo pendent de cobrament anterior a 2006 per import de 3.179 .393 euros "que no es podrien cobrar per la seva antiguitat i haurien de ser donats de baixa .

Compromís considera que entre aquests rebuts es podrien trobar les taxes de fem de 2005 i 2006 dels contribuents que van decidir no pagar pel que s'hauria produït un greuge comparatiu amb els que sí que van atendre l'obligació . Si aquest fet s'ha produït Beguer anuncia que el seu grup " sol · licitarà la devolució de l' import als que sí que van complir , per sobre de qualsevol altra interpretació legal".

Compromís per Torrent


next