Cabanes - El PP en contra de demanar un millor finançament

12 abril 2014 01:00h
La majoria absoluta del PP va impedir eixir endavant aquesta moció presentada pel grup municipal d’Units pel Poble-Compromís
 
MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DEL DEUTE HISTÒRIC DE L'ESTAT AMB EL PAÍS VALENCIÀ  ACUMULAT PER L’INFRAFINANÇAMENT AUTONÒMIC DURANT 2002-2012

Les comunitats autònomes tenen un sistema de finançament asimètric, en el qual conviuen dos règims diferents: el foral (País Basc i Navarra) i el de règim comú (resta de Comunitats Autònomes.).

Aquest sistema de finançament i la seua aplicació posen en dubte el compliment de la pròpia llei de finançament autonòmic (LOFCA) en quant als principis d’igualtat i suficiència, la qual indica que “….el sistema de ingresos de las comunidades autónomas [...] deberá establecerse de forma que no pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Igualment amb el sistema de fiançament actual i la seua aplicació sobre la Comunitat Valenciana es vulnera la pròpia Constitució que assenyala que “L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l’article 2 de la Constitució i vetllarà per l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol...”

Amb les dades disponibles de liquidacions dels sistemes de finançament autonòmic es podria qüestionar el compliment de la LOFCA i de la Constitució, no sols per la diferència de finançament entre comunitats forals i de règim comú, sinó també per les diferències existents entre les pròpies comunitats de règim comú. 

En concret, les dades permeten realitzar una adequada comparació entre les comunitats de règim comú durant el període 2002-2012, anys en què totes elles assumeixen unes competències semblants. El càlcul de l’infrafinançament patit per la Comunitat Valenciana respecte a la mitjana de Comunitats Autònomes. de règim comú ha estat objecte d'un informe amb el títol Criterios y propuestas para un nuevo sistema de financiación autonómica, elaborat per una Comissió d'Experts per encomanda de les Corts Valencianes. Aquest informe quantifica en 13.449 milions d’euros l’infrafinançament patit durant el període 2002-2012, una xifra que ha sigut avalada també per l’Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunidad Valenciana. Propuesta de bases para un nuevo sistema de financiación autonómico, realitzat per la Comissió d’Economia de l’Alt Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana té un elevat deute públic i el principal creditor és el Govern d’Espanya mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el Fons de Proveïdors.  

Constatat i fet el peritatge de l’infrafinançament acumulat, és urgent una actuació immediata que  reconduïsca eficaçment la situació cap a la solució dels greus problemes financers de la Comunitat Valenciana.

Per tant, l’estabilitat i la supervivència de l’autogovern valencià passa, sens dubte, per dos vies per les quals s’han de treballar: Per una banda, la recuperació del deute històric que té l’estat amb la Comunitat Valenciana i, per l’altra, un nou sistema de finançament autonòmic que no ens castigue ni discrimine i que ens permeta assolir el compliment de tots els serveis que ens atorga eixe autogovern.

Des de Compromís, com a formació valencianista, entenem que aquest tema és prioritari, no només perquè afecta la solvència financera de la Generalitat, sinó també al nostre benestar i capacitat d'autogovern. Per això, el Grup Parlamentari de Compromís ha presentat una proposició de llei a les Corts per reclamar aquest deute injust.
 
Es per això que es demanen els següents

ACORDS

PRIMER. L’Ajuntament DE cABANES mostra el seu suport a la Proposició de Llei de la recuperació del deute històric de l'estat amb el País Valencià acumulat per l’infrafinançament autonòmic durant 2002-2012.

SEGON. L’Ajuntament Cabanes  insta a les Corts Valencianes i al Consell que reclamen legislativament els 13.449 milions d’euros, en concepte de Deute Històric de L’Estat Espanyol cap a la Comunitat Valenciana acumulat per l’infrafinançament autonòmic durant el període 2002-2012.

TERCER.- L’Ajuntament de Cabanes demana que per a la reclamació d’aquest deute es cree una Comissió mixta Consell-Corts Valencianes integrada pel Conseller d’Hisenda i un representant de cada Grup Parlamentari de les Corts.

QUART.- l’Ajuntament de Cabanes demana que el mecanisme de compensació del deute a les arques públiques valencianes, que serà objecte de la negociació amb el Ministeri d'Hisenda, s'haurà de concretar abans de l'entrada en vigor del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes, previst a la LOFCA.
 
photo
 
next