En perill l’agricultura i aigües de Cabanes i Torreblanca per la possible instal·lació de mines

Està en fase de tràmit de les autoritzacions ambientals i La Unió pretén conéixer l’expedient
18 juliol 2013 01:00h
RedactaVeu / Torreblanca

Aquesta empresa pretén que es done tràmit a les autoritzacions ambientals integrades en les concessions mineres Santa Ofelia nº. 1901, ampliació a Santa Ofelia nº. 2063 i S. Enrique nº. 1989; sobre les quals, La Unió ja va presentar, l'abril del passat any, al·legacions individuals dels afectats sense que els hi donen resposta.

En vista de tot l'anterior, i de l'obscurantisme amb què es porta el tema, La Unió pretén així conéixer l'expedient, a l'efecte de poder presentar noves al·legacions, proposar actuacions, contestar o impugnar tant escrits com al·legacions de part i fins i tot, arribat el moment, resolucions administratives en cas de no considerar-les ajustades a dret.

El projecte d'extracció minera de torbes està dins del parc natural del Prat. Les mines tindrien una extensió de 4,5 x 1,5 km², dels quals la meitat aproximadament afectarien terrenys de cultiu (marjal, cítrics i hortalisses).

Els afectats es queixen que ningú els havia comunicat que la seua explotació agrícola es trobava des de l'any 1964 dins de les concessions mineres promogudes per “Hereus d'Enrique Climent Mingol C.B”.

Aquestes parcel·les, de titularitat privada, no han cedit dret algun sobre les mateixes ni han sigut objecte d'ocupació o expropiació en forma legal, per la qual cosa consideren que no poden incloure-les en un vedat o concessió minera del qual són alienes sense ni tan sols sol·licitar permís, trasllat d'aquesta inclusió al propietari de la parcel·la, ni emetre comunicat ni notificació alguna de l'afecció.

Aquest tipus d'explotacions produeixen, segons La Unió, greus afeccions mediambientals com alteracions dels usos del sòl i de la massa vegetal del terreny al qual afecta l'explotació i produeixen també una alteració dels drenatges naturals de les aigües superficials i subterrànies.


Els moviments de terres afecten, a més, de forma inqüestionable, l'estabilitat del terreny i constitueixen normalment l'inici de processos d'erosió, sedimentació i en alguns casos fins i tot d'inundació que òbviament poden afectar les finques limítrofes.

Un altre punt molt important a tenir en compte és la salinització dels aqüífers existents per la intrusió marina, que produirà el trencament de segells impermeables del terreny que actualment frenen les aigües marines, la qual cosa comportaria la modificació del límit de la zona marítim/costanera amb el consegüent perjudici per a propietaris i municipis.

Per açò insta al fet que se sol·licite un informe a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre la contaminació i els problemes de salinització dels aqüífers que produeixen aquestes extraccions.

La Unió assenyala que sembla probable l'alteració de l'equilibri orgànic del sòl com a conseqüència de la deterioració de la vegetació i l'evident producció de contaminació atmosfèrica per pols i partícules en suspensió, per l'extracció del mineral, la circulació de maquinària i vehicles i a les operacions de moviment, càrrega i descàrrega dels materials extrets i els de desfet. Indicar també, que se circula per vies pecuàries i camins rurals amb vehicles que superen les 25 tones, destruint pavimentació dels mateixos afectant a circuits tancats d'aigües de reg de comunitats de regants.

next