Moció per demanar l'expemció de l'IVA als serveis d'atenció infantil

20 juny 2014 01:00h
Per part de la Comissió Europea s’ha obert un procediment d’investigació contra el govern d’Espanya pel fet que es factura l'IVA als servicis d'atenció infantil en horari extraescolar, per exemple els menjadors dels col·legis i escoles, quan la legislació europea permet eximir-los d'aquest impost.

A l'Estat Espanyol, el Ministeri d'Hisenda ha establert que els serveis de menjador i activitats extraescolars es facturaran amb el 21% d'IVA per a l'alumnat major de sis anys i amb el 10% per als menors d'eixa edat, quan eixa interpretació sembla que és contrària a la legislació de la UE, donat que, com s’ha denunciat, "menyscaba la labor de les entitats del sector social dedicades a les prestacions de serveis directament relacionades amb l'educació de xiquets i joves " i a més "trasllada una dura càrrega impositiva a les famílies", que és especialment onerosa en els actuals moments econòmics que patim.

El comissari de Fiscalitat de la Unió Europea considera que com a serveis d'atenció infantil (que inclouen l'atenció dels xiquets en edat preescolar i dels xiquets en edat escolar fora de l'horari lectiu) poden considerar-se la prestació d'un servei que entra en l'àmbit de l'assistència social i de la seguretat social, així com la protecció de la infància i dels joves, la qual cosa permetria considerar-los exempts d'IVA, i per això ha manifestat que "la Comissió té la intenció de posar-se en contacte amb les autoritats espanyoles per a sol·licitar informació sobre l'aplicació d'estes exempcions en relació amb els serveis esmentats en la pregunta en el dit Estat membre".

L’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, ha suposat un increment molt elevat en el tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que ha afectat molt a tots els sectors socials i productius, amb especial incidència en el sector de la cultura i de l’educació. Cal recordar que les empreses que han de pagar eixe IVA, el repercuteixen a les famílies dels usuaris i que, per tant, incideix directament en la qualitat de vida i en l'accés als serveis prestats.
 
En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís  el Ple de l’Ajuntament de Cabanes acorda l’adopció dels següents
 
ACORDS
 
-Instar al Govern d’Espanya que reconega l’exempció fiscal a efectes de l’IVA per als serveis d'atenció infantil en horari extraescolar, com per exemple els menjadors dels col·legis i escoles matineres i d'activitats extraescolars, tot ajustant-se a les determinacions de la normativa europea.
 
-Demanar al Consell que inste al govern d’Espanya a realitzar eixa modificació legislativa.
 
-Notificar aquest acord a la presidència del Govern espanyol i al Consell.

Units pel Poble
 
photo
 
next