Diferència retributiva entre els directius d'hospitals

22 juliol 2014 01:00h
Carles Mulet
Compromís pregunta per què els directors de l'hospital provincial cobren moltíssim més que els seus homòlegs de la  Fe

Malgrat la gran diferència de grandària i complexitat dels hospitals provincial de Castelló ( 263 llits hospitalaris) amb el de la Fe (València, 1284), surt més a compte a nivell econòmic dirigir el primer.

El Director Gerent, D. Rafael Arce Molina està contractat per un contracte laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, el règim retributiu de la qual serà i segons determina el mateix, el fixat en les taules salarials contingudes en la Plantilla i Relació de Llocs de treball dels empleats del consorci, i en concret, les establertes per al lloc de Director Gerent. El Director Gerent, segons les taules salarials, el seu sou ascendeix a 5.242,99 €/ mes.

Quant al Director d'Infermeria, D. Manuel Molina López també té un contracte laboral d'alta direcció i el règim retributiu és l'indicat en les taules salarials de la Plantilla i Relació de Llocs de treball, ascendint mensualment a 3.965,04 €.

Tots dos contractes han estat signats pel President del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, D. Manuel Llombart Fuertes. En el DOCV de 08/02/2012 es va publicar el Decret 30/2012, de 3 de febrer, del Consell pel qual es modificava l'estructura, funcions i règim retributiu del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat .

En el mateix es regula el règim retributiu aplicable al personal directiu d'institucions sanitàries, amb la premissa que la suma del sou base i els complements de destinació i específic del personal directiu millor retribuït no supere, en còmput anual, l'import dels mateixos conceptes que estableix llei de pressupostos per a les direccions generals de l'administració pública de la Generalitat.

Si veiem aquest decret podem comprovar que el Gerent de l'Hospital La Fe València, té un sou de 4.017,17 €/mensuals i el Director d'Infermeria d'aquest Hospital 3.175 €/mes.

Com podem comprovar existeix una gran diferència retributiva entre els directius tots dos hospitals. Per tot això, des del grup parlamentari de Compromís es va a preguntar per escrit al Conseller de Sanitat si és aplicable el Decret 30/2012 al personal directiu del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, i que s'explique cóm pot el Conseller de Sanitat i/o President del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló signar uns contractes amb unes retribucions superiors a l'establert en el Decret 30/2012, amb el greuge comparatiu que aquest significa entre directius d'Hospitals públics.

Compromís per Castelló

photo
 
next