ERPV Vinaròs - Roda de premsa

15 octubre 2014 01:00h
Després d'haver escoltat durant anys al PP de Vinaròs parlant del bluff de les Soterranyes i dels diners que es van pagar “per no res” per part dels equips de governs anteriors, el PP va decidir fa uns mesos entrar també en aquesta particular galeria de contradiccions, posant en venda part del que anava a ser polígon industrial de Vinaròs,  una de les nostres futures potes econòmiques.

La manera com ha intentat fer-ho ha estat amb la figura de la alienació (enajenación) de terrenys a través de subhasta. És necessari recordar que el motiu d'aquesta venda de terrenys, ja fa unes mesos, va ser eixugar deute, és a dir, pagar. I així va expressar-ho el regidor d'Hisenda,Juan Amat. Com ja saben ,la subhasta va quedar deserta fa uns pocs dies. No es va presentar ningú. I no es va presentar ningú sabent que el preu era per molt per sota pel que es va comprar en el seu moment els terrenys.

Cal recordar aquelles discussions dels plenaris on el Sr. Fontanet, Jb Juan Juan, Balada, es pegaven colps al pit sobre si el vendrien a 9€, a 6 €, etc. Ara, l'equip de govern del PP ha considerat que el valor dels terrenys per tal de pagar factures és , en la major part de finques en venda, de 2'5€, alguna d'elles amb construcció. I per un preu una mica superior ven una finca de regadiu, amb una extensió de 30 camps de futbol, amb construccions dins la finca, amb pous d'aigua legalitzats,assenyalats pels tècnics com a reserva d'aigua estratègica per a Vinaròs, que és justament amb la que intentava salvar la situació posant-la al mercat amb un valor de més de 1'1 milions d'euros.

La qüestió de fons és: pot un ajuntament posar en subhasta terrenys públics?

-La resposta és NO, atesos els motius. El RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de Hisendes Locals, indica clarament en el Art. 5:  “Els ingressos procedents de la alienació o gravamen de bens i drets que tinguen la consideració de patrimonials no podran destinar-se al finançament de despeses corrents...”. Així ho diu també l'art 188.5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
-La resposta és NO, atès que no existeixen usos d'interès social o d'utilitat pública (habitatges de protecció oficial, conserva i millora de medi ambient, urbanització de dotacions públiques,...).
- La  resposta és NO, vista que la mateixa LOTUP, afegit els anteriors motius , marca inclús que venent-se directament, no siga per baix del preu de mercat.
 
Desconeix l'Alcalde estos NO? No els desconeix perquè formen part de l'Informe de Secretaria a data 21 d'agost de 2014. I així i tot , s'ha tirat endavant l'alienació.
   
QUÈ POT PASSAR A PARTIR D'ARA?
 
-Opció 1.- Deixar córrer una qüestió que els mateixos tècnics desaconsellen. Seria un pecat per ignorància, sent benèvols.
-Opció 2.- Cometre un pecat per arrogància. Tornar a licitar per segona vegada,que torne a quedar deserta la subhasta. I seguidament, recórrer a l'alienació directa que permetrà que este patrimoni de tots els vinarossencs , fetes dos licitacions surti a la venda sense preu mínim, és a dir, l'adjudicació directa a qui vinga bé.       
 
Això li dóna sentit a que haja quedat desert. Perquè , jo, possible comprador, vaig   licitar/apostar ara, si puc aconseguir les finques a un preu encara més baix?. 
 
A més ,la Opció 2 xoca frontalment amb la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 5 d' Octubre de 2011 (BOE 17/01/2012) que expressa que l'alienació de bens patrimonials ha de ser sempre per subhasta publica i no adjudicació directa . 
 
ÉS A DIR, I COM A CONCLUSIÓ, EN CAP DE LES EXEMPCIONS QUE MARCARIA LA LEGISLACIÓ ÉS POSSIBLE L'ALIENACIÓ DEL PATRIMONI DE LES SOTERRANYES:

-NO HI HA INTERES SOCIAL, NI CONSTRUCCIÓ PÚBLICA QUE HO JUSTIFIQUE.
-SÍ HI HA INFORMES QUE LI RECORDEN LES LIMITACIONS LEGALS QUE TÉ.
-SÍ HI HA ARBITRARIETAT EN LA INTERPRETACIÓ DE LA NORMA, QUE NO DEIXA FER EL QUE JUAN AMAT I JB JUAN HAN ENGEGAT, QUE ENS POT SORTIR MOLT CARA A TOTS ELS VINAROSSENCS AMB LA VENDA DE SOTERRANYES A BASE DE JUDICIS I MÉS JUDICIS.  
           
Si Juan Bautista Juan Roig tira endavant, sap que està llastant als futurs equips de govern amb nous judicis. Estem davant de futurs nous casos Wandoswska, Joan XXIII,etc.
Si Juan Bautista Juan Roig, i la resta de 10 regidors, tiren endavant aquesta irregularitat estan cometent prevaricació a l'actuar de manera arbitrària i contrària a les garanties de la llei.
Si Juan Bautista Juan persisteix, i no fa un pas enrere,deixarà en 7 mesos el trist record de qui va prometre tot, va deixar  càrregues , i va fer ben poc.
 
EPÍLEGS
 
-Suspensió del contracte de suport al manteniment de l'enllumenat públic, a l'empresa adjudicada, que va guanyar a una empresa del nostre poble que donava 1.000€ menys però moltes millores amb un servei 24 hores.
 
-Gestió de Vinalab, que ara, amb la revisió que s'ha fet, i nova licitació, s'ha passat d'un canon que cobrava l'Ajuntament de 27.000 € a 2.000€. ESQUERRA REPUBLICANA-Els Verds es va oposar a aquest regal ja que agreujava les despeses a les arques públiques.      
  
El problema del VINALAB és que l'empresa INIT Mirari donava 27.000€/any però generava unes despeses que superaven amb escreix els 30.000 € /any. Ara la situació empitjora perquè segueix produint una gran despesa, però rebrem molts menys diners,2000€/any.

ERPV Vinaròs


 
next