Convocatoria de ple a l'ajuntament de Cocentaina

28 gener 2014 01:00h
Fira de Cocentaina 1925
Per la present, li notifique que per Decret de l’Alcaldia núm. 103/2014D, de 27 de gener de 2014, s’ha resolt:

A) CONVOCAR el PLE, en sessió ordinària per al dia 30/01/2014, a les 19:30 hores.

B) APROVAR l’Ordre del dia de la reunió amb els assumptes següents:
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 19 DESEMBRE 2013. PART DISPOSITIVA DICTÀMENS
2.- RECONEIXEMENT DEL CONSELL LOCAL DE JOVENTUT I APROVACIÓ DE PROTOCOL DE RELACIONS DEL CONSELL AMB L'AJUNTAMENT.
3.- EXPEDIENT Nº1 DE CRÉDIT EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 (PRORROGAT DE 2013) PER A LA CONTINUACIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ COCENTAINA EMPLEA 2013-2014.
4.- RATIFICACIO DEL ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27/12/13 SOBRE SENTÈNCIA EXPROPIACIÓ C/ MILLENA.
5.- CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA I LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA COMDES. PROPOSICIONS
6.- ADHESIÓ ASSOCIACIÓ SERRA DE MARIOLA I APROVACIÓ ESTATUTS.
7.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS PART DE CONTROL ALTRES ÒRGANS
8.- DONAR COMPTE RENÚNCIA DELEGACIÓ REGIDORA CASC ANTIC.
9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE LA ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
10.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA OBRES EN TERMINI DE GARANTIA DE LA REURBANITZACIÓ PASSEIG DEL COMTAT.
11.- INFORMES INTERVENCIÓ
11.1.- SUBVENCIO NOMINATIVA C.E.C..
11.2.- SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES.
12.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS
13.- PRECS I PREGUNTES.
14.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.

La qual cosa li traslade a l’efecte de la seua assistència, en qualitat de convocat.

Document signat digitalment.

Encarna Mialaret Lahiguera - Secretaria

next