L'Ajuntament d'Almussafes vol continuar amb la prestació de tots els servicis en matèria social

7 febrer 2014 01:00h
L'Ajuntament d'Almussafes sol·licita a la Conselleria el manteniment de totes les competències delegades o diferents de les pròpies que brinda als seus veïns
 
El consistori municipal vol continuar amb la prestació de tots els servicis en matèria social que ara perillen amb la Llei de Racionalització aprovada pel Govern
 
El fet de la xifra de població de la localitat d'Almussafes en cap moment  haja superat els 10.000 habitants no ha impedit que l'ajuntament haja assumit, any rere any, una gran quantitat de competències diferents de les pròpies o delegades d'altres administracions. Tant els servicis municipals com les polítiques actives en matèria d'educació, benestar social, joventut o ocupació, entre altres, han sigut una constant i tots els grups municipals amb representació en l'ajuntament volen que ho continuen sent. Per això, durant la sessió plenària celebrada ahir dijous dia 6, es va aprovar per unanimitat la proposta de l'Alcaldia en què es manifesta esta voluntat política i se li sol·licita a la Conselleria d'Hisenda de la Generalitat Valenciana un informe sobre la inexistència de duplicitat o solapament de competències que impedisquen la prestació els esmentats servicis, d'acord amb la Llei del 27 de desembre del 2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. 
 
L'entrada en vigor de la Llei 27/20 13, de 27 de desembre, ha plantejat un doble repte als responsables municipals. D'una banda, se'ls obliga a revisar l'actual estructura municipal i els servicis que es poden prestar d'acord amb l'àmbit possible d'actuació que delimita el nou marc competencial, i, per un altre s'enfronten a la dicotomia derivada de l'obligació de complir la Llei, sense deixar de mantindre els compromisos adquirits amb la ciutadania, tot això sense minva de la qualitat dels servicis que es presten pels ajuntaments.
 
En el municipi d'Almussafes la problemàtica encara és major, ja que a pesar de tindre censats entorn de 8.700 habitants, les polítiques i servicis municipals existents són comparables a localitats que li tripliquen en nombre de veïns, com a conseqüència del seu elevat pressupost. “Portem molts anys demostrant el compromís que mantenim amb la nostra ciutadania, assumint i desenrotllant una gran quantitat d'àmbits competencials diferents dels propis, que ara perillen amb l'aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local”, argumenta l'alcalde, Albert Girona. De fet, la nova normativa suprimix l'article 28 de la Llei de Bases i consegüentment desapareixen les anomenades competències impròpies, és a dir, aquelles competències no dotades d'una cobertura jurídica expressa que els en especial Almussafes, han prestat des de la responsabilitat de donar un bon servici i de qualitat als veïns, tot això en aras i en defensa dels  interessos locals. ens locals, i
 
La conseqüència pràctica d'esta eliminació és que es queden sense cobertura legal i econòmica un infinitat d'activitats i servicis en matèria d'ocupació, servicis socials, complementaris d'educació, arreplega de residus o dona, entre altres molts, que han tingut implantació en el nostre ajuntament en la mesura que han sigut demandats pels veïns, i, en alguns casos, a través del sistema de convenis amb la Generalitat Valenciana, sense oblidar l'activitat de foment en matèries que queden fora de la competència municipal.
 
A més, l'article 7 de la nova legislació establix que les entitats locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària, i no s'incórrega en un supòsit d'execució simultània del mateix servici públic amb una altra Administració Pública. A estos efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en el que s'assenyale la inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.
 
A pesar de tot això, fins a la data no s'ha dictat circular ni cap instrucció per la Generalitat Valenciana ni per l'Estat amb vista a l'aclariment de les “competències impròpies” que els ajuntaments prestàvem basant-se en l'art. 28 de la LRBRL.
 
Davant de la situació plantejada, l'Ajuntament d'Almussafes li demana a la Generalitat Valenciana un informe que no sols aclarisca les possibilitats d'actuació i el manteniment del nivell de qualitat dels servicis que disfruten els veïns, sinó que també deixe constància de la inexistència de duplicitat o solapament de competències i per tant la possibilitat de l'exercici per part de l'ajuntament de les següents activitats i servicis: el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, les polítiques i iniciatives actives d'Ocupació de l'Agència de Desenrotllament Local i el Pla Estratègic de Foment de l'Ocupació i els programes de Dona, Joventut, Tercera Edat i Temps Lliure. En el mateix sentit, el consistori municipal vol continuar sufragant els llibres de text i el transport escolar a l'institut, a més de mantindre les beques de menjador, de guarderia i d'idiomes.

Un ajuntament sanejat

“Amb l'acord del ple d'ahir dijous deixem constància de la nostra ferma voluntat i facultat econòmica per a continuar gestionant estos assumptes i servicis públics denominats impropis amb el mateix nivell de qualitat, ja que complim amb els principis d'eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, mantenim una estructura organitzativa racionalitzada i en cap cas posen en risc el conjunt de la Hisenda municipal”, destaca Girona. 
 
La situació econòmica de l'Ajuntament en l'actualitat complix amb tots els paràmetres exigits per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, així com amb els terminis de pagament en la Llei de Morositat. Prova d'això és que el consistori municipal no s'ha acollit a cap dels plans de pagament a creditors aprovats pel Govern de la nació, ja que la seua ràtio de deute sobre recursos ordinaris se situa en el 2013 per davall del 7%.

“L'estament polític més pròxim al ciutadà és l'ajuntament i el nostre és exemplar quant al nivell de gestió, per la qual cosa sol·licitem que ens donen més autonomia”, conclou la màxima autoritat municipal.

Ajuntament d'Almussafes

next