Condicions de còpia i distribució

26 desembre 2012 01:00h
Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat d’Edicions la Veu del País Valencià, SL o de tercers que li n’han autoritzat l'ús.
 
Laveupv.com s’edita en règim de drets Creative Commons Reconeixement-No Comercial-SenseObresDerivades 3.0 No Adaptada, CC BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca).
 


Per tant, els textos publicats a laveupv.com  es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:
 
- Cal esmentar-ne la font.
- Cal respectar-ne la contextualització original.
- No se'n pot fer un ús comercial.
- No se'n pot fer obra derivada.
 
Ara bé, no s'editen en règim de Creative Commons sinó en el de drets d'autor legalment en vigor, totes les fotografies, els articles d’opinió, tots els materials d’EFE, d'Europa Press, d'ACN, i, en general, tots els materials cedits per tercers (quan s'indica).

next