Els Serveis Socials i de la Policia Local, 'essencials i prioritaris'

7 febrer 2017 01:00h
La corporació municipal a proposta de l’equip de govern declara en l’ultim ple essencials i prioritaris els Serveis Socials i els de la Policia Local. Esta decisió posa en relleu la importància que per a l’actual equip de govern tenen els Serveis Socials com a ferramenta per a assegurar el benestar de tots els veïns i principalment d’aquells que, per diversos motius estan en situació crítica. La decisió presa des de l’ajuntament va obtindre el suport unànime dels 3 grups en l’últim ple. Amb açò el consistori planeja adherir-se i gestionar ajudes d’altres organismes, per a poder contractar de manera temporal a personal laboral respectant la Llei de Bases de Règim Local i el dictat en l’article 20 de Pressupostos Generals de l’Estat de 2016 (prorrogat en 2017) que impedix la contractació “excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables”. Compromís d’actuació que s’ha adoptat “davant de la situació actual d’una part de la població de l’Alcúdia de Crespins que presenta un elevat grau de vulnerabilitat i risc social”, asseguren fonts de l’ajuntament.

En paraules d’Inma Penadés, regidora de Serveis Socials, “una de les màximes prioritats és reforçar amb totes les formes existents i que estiguen al nostre abast els Serveis Socials de l’Alcúdia de Crespins, perquè totes i tots els veïns que ho necessiten puguen disfrutar d’una atenció personalitzada i eficaç”. I és que el Departament de Serveis Socials no està dotat actualment dels recursos necessaris per a dur a terme una gestió integral i prendre mesures d’acompanyament, per això defenen que és necessari esta declaració d’este servei com essencial i prioritari. “Els recursos humans de què disposa el departament de Serveis Socials en l’Alcudia de Crespins són insuficients per a fer front a l’augment en la demanda de necessitats bàsiques d’un grup cada vegada més major de població, tenint en compte el tipus d’assistències que este departament dirigix als veïns”, señala la regidora.

Les ajudes que passaria a gestionar i a les que es planteja adherir-se serien les de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Conselleria de Vivenda i Obres Públiques i la de Vertebració del Territori o les de Diputació entre altres. Este compromís que pretén assumir l’ajuntament de l’Alcúdia de Crespins es deu a l’actual situació de vulnerabilitat, risc i exclusió social de persones, unitats familiars i de convivència, majors dependents i diversitat funcional que precisen atenció especifica, personalitzada i integradora per part d’un equip tècnic i interdisciplinari.

L’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 7 /85, Reguladora de Bases de Règim Local, després de la redacció donada per la Llei 27 /2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa: “per a l’efectivitat de l’autonomia garantida constitucionalment a les Entitats Locals, la legislació de l’Estat i la de les comunitats autònomes, reguladora dels distints sectors d’acció pública, segons la distribució constitucional de competències, haurà d’assegurar als Municipis, el seu dret a intervindre en quants assumptes afecten directament el cercle dels seus interessos, atribuint-los les competències que procedisca en atenció a les característiques de l’activitat pública de què es tracte i a la capacitat de gestió de l’Entitat Local, de conformitat amb els principis de descentralització, proximitat, eficàcia i eficiència, i amb estricta subjecció a la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.

next