313 alumnes comencen el curs a Vilafranca

8 setembre 2016 01:00h
Aquest dimarts 6 de setembre va començar amb total normalitat el curs 2016-2017 a les quatre llars municipals d'infants de Vilafranca (Sol Solet, Lola Anglada, l'Enxaneta i el Parquet), que enguany acolliran un total de 313 nens i nenes repartits en 21 aules. 

A això cal sumar-li l'oferta de places de les llars d'infants privades, un total de quatre, que en el seu conjunt acullen al voltant de 160 infants fins als tres anys d'edat. 

L'etapa d'educació infantil que va dels 0 als 3 anys no és obligatòria i per tant tampoc és gratuïta. Tot i així, l'Ajuntament manté el compromís d'oferir un servei de llars d'infants de qualitat i donar suport a les famílies finançant part del seu cost. En aquest sentit, estableix unes bonificacions que són proporcionals al nivell d'ingressos econòmics dels usuaris, afavorint així l'accessibilitat al servei de totes les famílies que ho necessitin.
 
La percepció que les famílies tenen del servei de les llars municipals d'infants és molt bona i li atorguen una puntuació de 9 sobre 10. Els aspectes pedagògics són els més ben valorats i es destaca l'establiment de relacions afectuoses i d'un clima de seguretat i confiança per part de les educadores, l'ús de materials didàctics i de la metodologia dels ambients d'aprenentatge, que estimulen les vessants motrius, cognitives i afectives dels infants, i el fet d'afavorir la participació de les famílies per donar coherència a la tasca educativa que es comparteix amb el personal educador. 

La qualitat d'aquest servei educatiu també es constata a través dels resultats dels cercles de comparació de llars d'infants. Aquests cercles serveixen per mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant indicadors comuns consensuats, amb l'objectiu de promoure la millora en la prestació del servei. També són una bona eina per rendir comptes davant la ciutadania en un exercici de rigor i transparència. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, juntament amb 37 municipis més de la demarcació de Barcelona, hi ha participat per onzè any consecutiu. 

Les dades de l'estudi posen de manifest que el servei de llars municipals d'infants de Vilafranca se situa en un nivell òptim pel que fa a la major part d'indicadors. 

A més de l'alta puntuació obtinguda per les famílies, altres dades rellevants de l'estudi són la bona cobertura de la demanda, amb un elevat percentatge d'infants de menys de tres anys que són alumnes de les llars de titularitat municipal, concretament un 26,8%, mentre que la mitjana dels municipis que participen en l'estudi és del 16,8%; l'alt percentatge de places públiques en relació al total de l'oferta de places de 0-3 anys que té Vilafranca, situant-se en un 67,9%, mentre que la mitjana del grup és del 50,6%. També cal destacar l'elevat nombre d'infants que reben bonificació en les quotes, un 82,7% del total. L'aportació econòmica de l'Ajuntament al sosteniment de les llars d'infants és del 48,3%, superior al 42,9% de mitjana, en canvi, l'aportació dels usuaris continua sent menor a la mitjana 29,2% vs. 39,8%. Per últim, també convé fer esment a l'elevada despesa corrent per habitant dedicada a les llars municipals d'infants que és de 39€ per habitant, quan la mitjana de grup és de 28,7€. Aquesta despesa equival al 4,4% del conjunt del pressupost corrent municipal i es deu en gran mesura a l'elevat nombre de places existents (la mitjana del conjunt de municipis és del 3,4%). 

next