Més poder per Lola Johnson, que assumeix les competències de radio i televisió

L’exconsellera amb Camps controla la informació de la Generalitat
24 desembre 2013 01:00h
EFE / València
 
El Diari Oficial valencià (DOCV) publica tres decrets de Generalitat pels quals es modifiquen els articles de diversos decrets per a establir l'estructura orgànica de la Presidència i de la Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
 
La nova redacció de l'articulat assenyala que la Secretaria Autonòmica de Comunicació assumeix les funcions en matèria de política informativa, comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació social.
 
Especialment, assumeix les funcions relacionades amb les competències de la Generalitat en matèria de televisió i radiodifusió, així com la direcció, coordinació i planificació de l'activitat informativa del president de la Generalitat, del Consell i de l'Administració de la Generalitat, i la promoció i imatge institucional del Govern valencià.
 
La secretaria autonòmica també exercirà la superior coordinació de les unitats i departaments de les unitats del sector públic empresarial amb funcions de comunicació i relacions informatives, segons assenyala el decret.
 
També tindrà competències en l'exercici de la potestat sancionadora en matèria de radiodifusió sonora i televisió en l'àmbit territorial del País Valencià. A més, assumirà l'autorització preceptiva i prèvia de la licitació o contractació dels projectes per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat.
 
També s'encarregarà d'elaborar propostes de normativa en matèria audiovisual, tramitar els procediments administratius en matèria de radio i televisió de competència de la Generalitat i gestionar el Registre de Prestadors del Servei de Comunicació Audiovisual.
 
Supervisarà, a més, els projectes tècnics de radiodifusió i televisió relatius a llicències atorgades per la Generalitat, i formularà proposta de planificació de domini públic radioelèctric en les bandes de freqüència de radiodifusió i televisió.
 
next