Rafal - Suma. Segon període de pagament 2016

12 agost 2016 01:00h
Des del 25 de juliol s'han posat al cobrament els rebuts corresponents a l'IBI, IAE i altres tributs municipals.
 
Fins el 3 d'Octubre
 
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica 

Impost sobre béns immobles de característiques especials

Impost sobre activitats econòmiques 

Taxa de recollida de residus sòlids urbans

D'altres tributs municipals 
next