El Consell aprova la creació de l'Oficina de Drets Lingüístics

L'ens vetlarà per garantir i defensar els drets dels valencianoparlants
/ València
24 novembre 2017 01:00h
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig i el conseller d\'Educació, Vicent Marzà.

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret pel qual es crea l'Oficina de Drets Lingüístics (OLD). L'OLD és una unitat adscrita a la direcció general amb competències en matèria de política lingüística i que té com a principal objectiu garantir els drets lingüístics de la ciutadania, que són els que emparen i protegeixen l'ús de les llengües oficials reconegudes per l'Estatut d'Autonomia.

La normativa dóna compliment a alguns dels manaments que preveu la Llei d'Ús i Ensenyament del València (LUEV). En concret, l'article 4, on es diu que "en cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials". I l'article 5, on es determina que "l'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià".

La llei va ser publicada el 23 de novembre del 1983 amb el socialista Joan Lerma al capdavant de la Generalitat i Ciprià Ciscar com a conseller d'Educació. La LUEV regula els drets dels ciutadans a utilitzar el valència i l'obligació de les institucions a fer complir aquests drets.

No obstant açò, les nombroses deficiències lingüístiques que presenten tant la pràctica administrativa com les relacions privades fan que aquesta oficialitat formal no es corresponga amb la realitat social, s'indica en la norma aprovada pel Consell. "Actualment, en el nostre territori i de manera freqüent, els drets lingüístics de la ciutadania es veuen sotmesos a condicions de vulnerabilitat quan s'empra el valencià en diversos contextos", pot llegir-se al document.

L'Oficina de Drets Lingüístics és un recurs de caràcter institucional especialitzat en l'atenció de casos de discriminació en matèria lingüística que servirà de canal de mediació i que, al mateix temps, ajudarà a restablir en la societat la normalitat dels usos que corresponen al valencià com a llengua oficial. L'àmbit d'actuació d'aquest decret afecta l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, entitats de l'Administració local i els seus organismes i l'Administració de l'Estat i els seus organismes amb seu al territori valencià, així com a les persones físiques i jurídiques.

Entre les funcions de l'ODL està arreplegar, tramitar i atendre les reclamacions, suggeriments i consultes que es realitzen en relació amb el compliment dels drets lingüístics, així com col·laborar i assessorar, en el seu àmbit d'actuació, en tot el relatiu a la protecció i el desenvolupament dels esmentats drets.

La seua presentació serà preferentment electrònica, encara que també es podran presentar de forma presencial. Inclouran les dades que s'especifiquen en el decret i s'inscriuran en el registre de l'ODL, que iniciarà el corresponent expedient informatiu. Posteriorment, l'Oficina comunicarà a la persona interessada la resposta de l'òrgan o de la persona física o jurídica implicada i les actuacions dutes a terme.

Així mateix l'ODL elaborarà una memòria anual, de caràcter públic, sobre les seues actuacions, i el contingut d'aquesta memòria es tindrà en compte per a millorar de manera contínua la qualitat dels serveis públics.

next