El Consell aprova que el valencià siga la llengua vehicular de la Generalitat

El decret estableix que en les intervencions públiques de les autoritats i alts càrrecs es procurarà usar la llengua pròpia
/ València
12 maig 2017 01:00h
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el conseller d\'Educació, Vicent Marzà.

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials de la Generalitat. Aquest decret té com a objectiu regular els usos institucionals i administratius del valencià i del castellà en la Generalitat i garantir els drets lingüístics de la ciutadania valenciana reconeguts en l'Estatut d'Autonomia i en la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). 

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat que "trenta-tres anys després de l’aprovació de la LUEV és procedent i esdevé un exercici de responsabilitat per part del Consell l’aprovació d’una disposició que regule els usos institucionals del valencià".

El decret estableix, en les disposicions preliminars, que el valencià és la llengua pròpia de l'Administració de la Generalitat, sense que això supose cap limitació respecte de l'altra llengua oficial, i que la seua normativa lingüística és l'establida per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i pels criteris lingüístics de l'Administració.

Pel que fa a la imatge institucional, els elements d'identitat corporativa es redactaran en valencià, mentre que la retolació informativa es farà en valencià en el territori de predomini lingüístic valencià i en castellà en el de predomini castellà, on es podrà fer, a més, en valencià. Respecte als usos interns, les actuacions administratives internes es redactaran en valencià, el material d'ofimàtica s'adaptarà, si és possible, perquè funcione en valencià, mentre que el programari elaborat o encarregat per l'administració es crearà en valencià.

En les relacions amb la ciutadania, les notificacions i comunicacions es realitzaran en valencià, quan es remeten a residents en territoris de predomini lingüístic valencià; també en castellà quan ho sol·licite el destinatari. Per a l'àmbit de predomini castellà, es redactaran en valencià i castellà i per als destinataris de fora del País Valencià es faran en castellà, llevat que es tracte de comunitats pertanyents al mateix àmbit lingüístic.

Els models normalitzats tindran format bilingüe, excepte els casos en què, per la seua extensió o complexitat, es determine que tinguen versions separades en valencià i castellà. Així mateix, les còpies de documents en valencià amb destinació a altres comunitats aniran acompanyades de traducció al castellà, llevat que siguen comunitats del mateix àmbit lingüístic.

En el cas dels registres, els electrònics empraran el valencià en la recollida i processament de dades, a fi de garantir la compatibilitat informàtica i interconnexió amb altres administracions. Els certificats es faran en valencià si el sol·licitant no demana que es realitzen en castellà.

Inici de l'atenció en valencià

En relació a l'atenció al públic, el personal que atén el públic iniciarà en valencià la comunicació, així com els sistemes telefònics o telemàtics automàtics tindran el valencià com a primera llengua.

En les publicacions i publicitat, els fullets, cartells i avisos es redactaran, almenys, en valencià, així com la publicitat institucional i les publicacions periòdiques de l'Administració, que tindran el valencià com a llengua d'ús normal. Pel que fa a Internet, intranet i xarxes socials, els continguts de l'Administració es podran consultar, almenys, en valencià i castellà.

En els contractes, es procurarà que els contractistes utilitzen el valencià en els béns i servicis objecte del contracte i així es farà constar en els corresponents plecs de clàusules. Els estudis, projectes o treballs encarregats per l'Administració s'entregaran, almenys, en valencià i els documents contractuals es redactaran en valencià, i també en castellà si ho sol·licita l'altra part.

En els convenis, els subscrits amb persones de l'àmbit territorial de predomini valencià o en comunitats del mateix àmbit lingüístic es redactaran en valencià. En la resta de convenis es redactaran, almenys, en valencià. Així mateix, les escriptures públiques atorgades per l'Administració de la Generalitat es faran en valencià i, si se sol·licita per l'altra part, també en castellà.

Els convenis amb comunitats del mateix àmbit lingüístic es redactaran en valencià

Respecte a les relacions institucionals, les comunicacions amb institucions estatutàries es realitzaran en valencià, així com ho faran amb entitats locals valencianes. En l'àmbit de predomini valencià s'escriuran en valencià i en l'àmbit de predomini castellà,  en castellà. Amb la resta d'administracions amb seu al territori valencià es faran en valencià, incloent-hi l'Administració de Justícia, i amb altres administracions públiques es faran en valencià i castellà, llevat que siguen per a comunitats del mateix àmbit lingüístic.

Finalment, s'estableix que en les intervencions públiques que realitzen les autoritats i alts càrrecs per raó del càrrec es procurarà usar el valencià.

next