Educació destina 65 milions per a beques de menjador i transport escolar per al curs 2017-2018

El termini per a presentar les sol·licituds amb un únic model començarà demà dijous
24 maig 2017 01:00h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les convocatòries d'ajudes per a menjador i transport escolar per al pròxim curs. Així, 63.843.000 euros es destinaran en concepte d'ajudes de menjador escolar i 1.633.510 euros seran per a ajudes individuals de transport. L'administració educativa, a més a més, assumeix el cost del transport col·lectiu del qual anualment es beneficien al voltant de 60.000 alumnes. 

Com a principal novetat, s'ha inclòs com a beneficiari directe de menjador escolar l'alumnat de segon cicle d'Educació Infantil (xiquets de 3 a 6 anys) que també siga beneficiari de la beca de transport escolar. Així mateix, per al pròxim curs, el model de sol·licitud d'ambdues convocatòries i el procediment per a la seua tramitació serà únic; el termini per a la seua presentació s'iniciarà a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV. 

A més, enguany, per primera vegada, Educació ha previst elaborar un esborrany de sol·licitud d'ajudes amb les dades que obren en poder de l'administració per a les famílies que mantinguen les mateixes condicions que el curs anterior. D'aquesta manera, tan sols s'haurà de confirmar l'esborrany de sol·licitud a partir de l'1 de juny des del centre on tinguen escolaritzats els seus fills.

Ajudes de menjador 

Aquestes ajudes permeten sufragar, durant el proper curs, el total o una part del cost del servici de menjador escolar. Pot ser beneficiari de les ajudes l'alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competències en matèria d'educació, i l'alumnat escolaritzat en centres privats concertats o centres de titularitat pública diferent de la Generalitat, que disposen del servici de menjador escolar, en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria. 

Així mateix, també se'n beneficiarà l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat i l'alumnat de tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat. 

L'alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros en el cas d'alumnat d'Educació Especial, i fins a 12,25 euros per a escolaritzats en escoles-llar.

Ajudes de transport 

Podrà ser beneficiari del servei escolar complementari de transport l'alumnat de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria quan haja sigut escolaritzat en un centre d'un municipi diferent del de la seua residència per no figurar en aquesta oferta educativa.

Així mateix, serà beneficiari l'alumnat escolaritzat en centres o aules específiques d'Educació Especial i l'alumnat d'Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria el domicili habitual del qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura. Amb caràcter excepcional i amb un informe previ motivat de la direcció territorial competent en matèria d'educació, es podran tindre en compte aquelles zones en què l'accés al centre docent siga dificultós a causa de l'orografia del terreny, de la perillositat de les vies o del temps d'accés. 

Quant a les ajudes individuals de transport escolar, cal assenyalar que s'atorguen a aquell alumnat que no disposa de línies de transport escolar col·lectiu. La quantitat econòmica atorgada als beneficiaris s'estableix per la distància entre el lloc d'origen de l'alumnat i els centres escolars. Així, la quantitat màxima és de 797,07 euros per a l'alumnat que es troba a més de 20 quilòmetres del centre escolar i la mínima és de 340,02 euros per a l'alumnat que es troba a menys de 6 quilòmetres.

next