L'Agència Valenciana de la Innovació naix amb un pressupost de 28 milions d'euros

L'entitat té com a objectiu millorar el model productiu valencià i divulgar el coneixement tecnològic
/ València
28 juliol 2017 01:00h
Andrés García Reche pilotarà el nou organisme creat per la Generalitat

El Consell ha aprovat el pressupost de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per a l'exercici 2017, per un import de 28 milions d'euros. El pressupost per a 2017 s'ajusta a la memòria econòmica que es va incorporar en el tràmit d'aprovació de la llei que les Corts van aprovar. A més, la memòria econòmica aprovada arreplega la previsió d'un increment pressupostari gradual per a quatre anys, de manera que en 2020 s'assoliran els 150 milions d'euros de pressupost

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, el 85% del pressupost es destinarà a transferències i inversions del Sistema Valencià de la Innovació, a les diferents institucions que el formen, i la resta a finançar l'estructura de l'Agència, que és un dels òrgans més eficients en aquest sentit. D'altra banda, el Consell ha aprovat també el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Agència Valenciana de la Innovació i ha indicat que la seu institucional de l'AVI estarà a Alacant i n'hi haurà una seu operativa a València.

Representació de les universitats i dels instituts tecnològics

Els òrgans de l'Agència Valenciana de la Innovació són el Consell de Direcció, el Consell Valencià de la Innovació, la presidència, la vicepresidència executiva i la secretaria general. En el nomenament dels òrgans s'haurà de tendir a la representació paritària d'homes i dones. El Consell de Direcció és l'òrgan de govern de l'Agència, en el qual es troben representats els principals components del Sistema Valencià de la Innovació (Generalitat, universitats, Consell Superior de Recerques Científiques, Xarxa d'Instituts Tecnològics, organitzacions empresarials i sindicals més representatives).

La llei li atorga la facultat d'aprovar determinats expedients de quantia superior als 500.000 euros. Per la seua banda, el Consell Valencià de la Innovació és l'òrgan col·legiat de suport i assessorament al Consell de Direcció i als òrgans unipersonals de l'Agència.

En aquest desenvolupament reglamentari es pretén que tinguen participació i veu activa la major part dels components del Sistema Valencià de la Innovació (SVI) en la seua triple vessant: acadèmica o científica, tecnològica i empresarial, a més de la mateixa administració pública, en la seua qualitat de garant de l'interés general, ha indicat la Generalitat.

En aquest sentit, una de les aportacions que el Consell considera "més interessants" que arreplega el reglament és la possibilitat de crear grups i Comités d'Estratègia per a la Innovació, dels quals podran formar part tant membres del Consell Valencià de la Innovació, com persones expertes externes independents, que elaboraran dictàmens, informes, propostes i tasques d'avaluació en convocatòries, prenent com a model els mecanismes més avançats de participació institucional existents en l'àmbit de la Unió Europea.

Objectiu: millorar el model productiu valencià

L'Agència Valenciana de la Innovació, creada per la Llei 1/2017, de la Generalitat, és una entitat de dret públic de la Generalitat i s'integra en el sector públic instrumental de la Generalitat. Està adscrita a la Presidència de la Generalitat i està facultada per a exercir potestats administratives i realitzar activitats destinades al desplegament de les polítiques públiques que l'administració del Consell aplique per a l'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació.

L'objecte general de l'Agència és la millora del model productiu valencià, mitjançant el desenvolupament de la seua capacitat innovadora. Així mateix, coordinarà l'estratègia d'innovació del País Valencià i definirà i desenvoluparà polítiques coordinades, orientades a la posada en valor del coneixement desenvolupat per les empreses, universitats i centres tecnològics i de recerca del País Valencià.

A més, coordinarà els recursos autonòmics en l'àmbit de la innovació i s'encarregarà de concertar-los amb els que s'aporten des de plans estatals i fons de la Unió Europea en col·laboració amb les institucions i entitats responsables de la gestió de fons europeus. S'ocuparà igualment del suport a la promoció i divulgació del coneixement científic i tecnològic al País Valencià i promourà l'interés de la societat per la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Finalment, proposarà estratègies d'innovació per a enfrontar els grans reptes relacionats amb la sostenibilitat ambiental i la inclusió social, així com participar en institucions i fòrums estatals i internacionals.

next