Ajuntaments, universitats i escoles d'adults podran expedir el certificat bàsic de valencià

Les entitats públiques s'encarregaran d'impartir els cursos i examinar els aspirants a obtindre el títol de nivell A1
/ València
1 setembre 2017 01:00h

El grau bàsic de valencià, ara anomenat A1 segons la nomenclatura internacional, es podrà obtindre a partir d'enguany amb la realització de cursos que podran impartir les escoles d'adults (FPA), les universitats públiques i els ajuntaments que ho sol·liciten i acrediten disposar de personal capacitat per a fer-ho.

La Conselleria d'Educació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat la resolució per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el nou Certificat de Nivell A1 de Coneixements de Valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

El departament dirigit per Vicent Marzà vol "modernitzar i adequar l'acreditació de coneixements del valencià al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües". A parer del conseller, el principal objectiu del nou model és ''ajudar la gent a parlar i escriure en valencià, atés que s'aplica un enfocament clarament comunicatiu que incentiva l'ús de la llengua".

En aquest sentit, la nova concepció de les acreditacions pretén facilitar l'accés al coneixement i a l'ús quotidià del valencià; afavorir la inclusió social i cultural de la població adulta dins de la realitat sociolingüística i historicocultural valenciana; al mateix temps que cohesionar cultura, territori i societat.

Mitjançant el Certificat de Nivell A1 d'usuari bàsic del valencià s'acreditarà un domini molt bàsic d'ús de la llengua que permet atendre les primeres necessitats comunicatives en situacions molt quotidianes.

La formació i avaluació es posa en mans dels centres públics de formació de persones adultes dependents de la conselleria; les entitats locals que disposen de personal tècnic amb les funcions pròpies de la promoció lingüística, i les universitats públiques valencianes. Aquests centres i entitats tindran un termini de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el DOGV per a sol·licitar l'autorització de la conselleria per a poder impartir la formació corresponent.

Els centres i entitats sol·licitants autoritzats realitzaran un curs gratuït amb una durada mínima de 60 hores. Una vegada conclòs el curs formatiu, el centre corresponent serà l'encarregat d'enviar a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià la relació de persones aptes. La Junta registrarà i expedirà el Certificat de Nivell A1 i l'enviarà per correu electrònic a la persona interessada.

La persona que opta a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats, com presentar-se i presentar una tercera persona; formular preguntes sobre detalls personals com on viu, la gent que coneix i les coses que té, i poder respondre, i interactuar d’una manera senzilla.

Per a poder participar en aquests cursos, dirigits a persones sense coneixements de valencià o amb coneixements molt bàsics, els alumnes han de ser majors de setze anys; en el cas dels centres de FPA, han de ser majors de díhuit anys, sense perjudici de les excepcions per a persones majors de dèsset anys que determina la legislació vigent.

next