Àpunt convoca les borses de treball temporal per a proveir 35 categories professionals

Entre els llocs a ocupar estan els de periodista, assessor lingüístic i expert en comunicació
/ València
4 setembre 2017 01:00h
El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació va aprovar el passat dia 1 de setembre les basses de les borses de treball.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica aquest dilluns la convocatòria de les borses de treball temporal per a determinades categories o àrees professionals de la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. Segons publica el DOGV, els llocs a ocupar corresponen amb el d'auxiliar administratiu, periodista/redactor, redactora, audiovisual ENG, SEO mànager, expert en xarxes i comunicació, periodista expert en dades, periodista esportiu, periodista esportiu ENG, productor d'informatius/programes, productor executiu, programes,productor executiu d'emissions, productor executiu de ficció, gestor de continguts, analista de mitjans socials, ajudant de producció, meteoròleg, assessor lingüístic, grafista, realitzador, ajudant de realització, operador de càmera-muntador, operador de so i control, operador electrònic, regidor, operador de sistemes, operador d'equips, analista programador,enginyer de tecnologies de la informació i telecomunicació, desenvolupador integrat d'aplicacions, il·luminador,tècnic de postproducció, tècnic electrònic i d'imatge i so, enginyer en telecomunicacions, assessor musical i documentalista.

El barem de mèrits, negociat amb els sindicats, valora l'experiència professional amb un màxim de 19 punts sobre un total de 50 (53 en cas de mèrits específics); la superació de processos selectius al grup de l'antiga RTVV suposarà fins a 7,5 punts i un màxim de 2,5 punts haver-hi prestat serveis. El coneixement de valencià es puntuarà amb fins a 5 punts mentre que el d'idiomes estrangers o d'altres llengües oficials de l'Estat diferents al castellà en podrà rebre fins a 4. Altres titulacions acadèmiques oficials seran puntuades amb fins a 4,5 punts i els cursos de formació i perfeccionament en tindran un màxim de 5. A més a més, altres títols universitaris permetran fins a 3 punts i les persones amb discapacitat funcional igual o superior al 33% sumaran 1,5 punts addicionals. En l'autobarem, els candidats hauran d'ajustar la puntuació a les funcions que ocupaven en l’extinta RTVV i només puntuar-se una vegada per l'oposició que van superar i per la plaça per la qual van concursar.

Impugnació

La valoració de l'experiència professional és el motiu pel qual la Unió de Periodistes Valencians impugnarà la convocatòria d'aquestes borses. Segons l'associació professional, el barem de mèrits "sols dóna opció d'entrar als ex RTVV" i exclou la resta de periodistes. Segons es detalla en la convocatòria, es puntua amb 0,07 per cada mes treballat el temps de serveis efectius prestats en llocs de treball del grup de l'antiga RTVV que pertanguen a la mateixa àrea o categoria professional que la convocada o amb funcions equivalents, mentre que la puntuació és de 0,05 per a les persones que hagen prestat serveis en altres administracions públiques o altres ens públics prestadors del servei de radiodifusió o televisió i de 0,04 per a les persones que hagen prestat serveis en entitats privades del sector audiovisual, en llocs de treball corresponents a la mateixa àrea o categoria professional que la convocada o amb funcions equivalents.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el DOGV. Les persones aspirants a integrar-se en cadascuna de les borses presentaran la sol·licitud exclusivament per via telemàtica, segons el model normalitzat que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, punxaran en l'apartat 'Serveis online' i buscaran el tràmit de sol·licitud d'ingrés en la borsa dissenyat a aquest efecte. En cas de presentació de més d'una sol·licitud per a una mateixa àrea professional, únicament es tindrà en compte l'última presentada i s'anul·laran les anteriors. Si no es fa ús del certificat de firma electrònica també haurà de presentar-se la sol·licitud telemàticament, però serà necessari imprimir el full de sol·licitud i el full d'autobaremació i presentar-los en la seu de la Societat, polígon d'Accés a Ademús, sense número, 46100, Burjassot, València, o mitjançant correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça. Si no es fa així, la sol·licitud telemàtica no serà vàlida i es considerarà no feta

Descargas

next