El Constitucional declara nul·la la llei de referèndum catalana

El tribunal en ple considera inconstitucional la norma que ja va suspendre el passat 7 de setembre
/ València
17 octubre 2017 01:00h

El Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat anul·lar la llei catalana de referèndum que preveia la celebració de la votació del passat 1 d'octubre. Els membres del tribunal han considerat inconstitucional per unanimitat la norma aprovada pel Parlament català. Aquesta llei ja va quedar suspesa en el mateix moment que l'Advocacia de l'Estat la va recórrer després de la seua aprovació al Parlament català el passat dia 6 de setembre.

L'alt tribunal, que ha declarat la nul·litat i inconstitucionalitat de la llei tal com demanava el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat, assenyala que la norma envaeix competències estatals en matèria de consultes de caràcter referendari i vulnera, entre altres principis constitucionals, la supremacia de la Constitució, la sobirania nacional i la indissoluble unitat de la nació espanyola. El Constitucional sosté, així mateix, que durant la tramitació parlamentària de la llei, el Parlament de Catalunya va incórrer "en errades molt greus del procediment legislatiu" que van afectar la formació de la voluntat de la cambra, els drets de les minories i els drets fonamentals de tots els ciutadans a participar en els assumptes públics mitjançant representants. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Andrés Ollero, assevera que "un poder que nega expressament el dret es nega a ell mateix com a autoritat mereixedora d'acatament".

La sentència, de 46 pàgines, analitza els vicis d'inconstitucionalitat denunciats per l'Advocacia de l'Estat des de tres diferents perspectives: la competencial, la substantiva i la relativa a la tramitació parlamentària. Vençut el termini per a això, ni el Parlament de Catalunya ni el Govern de la Generalitat van formular al·legacions.

Abans d'entrar en l'anàlisi de la llei, el tribunal realitza algunes consideracions sobre el suposat dret a l'autodeterminació en el qual la norma recorreguda diu que es fonamenta i que naixeria del contingut de determinats tractats internacionals subscrits per Espanya. El dret d'autodeterminació, entés com "'dret' a promoure i consumar la seua secessió unilateral de l'Estat en el qual es constitueix Espanya", no està reconegut en la Constitució i tampoc cal entendre, assenyala la sentència, que forma part del l'ordenament jurídic espanyol per via de tractats internacionals. El tribunal recorda que "el dret de lliure autodeterminació" dels pobles que proclamen el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte de Drets Econòmics i Socials (tots dos subscrits per l'estat espanyol) ha quedat limitat a "diverses resolucions inequívoques de les Nacions Unides "als casos de" subjecció de pobles a una subjugació, dominació i explotació estrangeres". Fora d'aquests supòsits, "tot intent encaminat a trencar totalment o parcialment la unitat nacional i la integritat territorial d'un país és incompatible amb els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides".

Catalunya no té competències en matèria de referèndums

La sentència també explica que "l'institut del referèndum és una via per a la participació directa dels ciutadans en els assumptes públics" sobre el qual l'estat té una competència exclusiva, "siga quina siga la modalitat o l'àmbit territorial sobre el qual es projecte". No totes les matèries, afegeix, poden sotmetre's a consulta popular autonòmica (siga o no referendària) i així passa amb aquelles "qüestions fonamentals que van ser resoltes en el procés constituent i que estan sostretes a la decisió dels poders constituïts". En conseqüència, "la redefinició de la identitat i unitat del subjecte titular de la sobirania és una qüestió que ha de canalitzar-se mitjançant el procediment de reforma previst en l'article 168 de la Constitució, per la via del referèndum de revisió constitucional".

Els anteriors raonaments porten el tribunal a afirmar que la llei catalana del referèndum "s'ha dictat sense suport competencial" i resulta inconstitucional "en el seu conjunt, ja que tota ella s'adreça a la regulació i convocatòria d'un referèndum singular que resulta aliè a les competències estatutàries de la comunitat autònoma".

Igualment, el tribunal considera que la llei en el seu conjunt és, "amb tota evidència, inconstitucional", ja que contradiu explícitament "principis essencials de l'ordenament constitucional: la sobirania nacional, residenciada en el poble espanyol; la unitat mateixa de la nació, constituïda en estat social i democràtic de dret, i la supremacia de la Constitució, a la qual estan subjectes tots els poders públics i també, per tant, el Parlament de Catalunya ". Es tracta, afegeix la sentència, d'una infracció constitucional que "no és fruit d'una comprensió equivocada del que la Constitució imposa o permet en cada cas", sinó d'"una manifesta negació del vigent ordenament constitucional".

La llei impugnada contradiu la supremacia de la Constitució en predicar d'ella mateixa que "preval jurídicament sobre totes les normes que puguen entrar en conflicte amb ella". No obstant això, "cap poder constituït pot pretendre situar-se per sobre de la norma fonamental". La supremacia que la llei aprovada fa poc més d'un mes pretén per a ella mateixa prové de la consideració que la normativa fa del poble de Catalunya com a "subjecte polític sobirà", afirmació que està en oberta contradicció amb l'article 1.2 de la Constitució, segons el TC. "Ni el poble de Catalunya és 'titular d'un poder sobirà, exclusiu de la nació espanyola constituïda en estat', ni pot, per la mateixa raó, ser identificat com un 'subjecte jurídic que entre en competència amb el titular de la sobirania nacional'" .

Pel que fa al referèndum d'autodeterminació vinculant, al qual es refereix la llei impugnada, el tribunal afirma que "el que a tots afecta, és a dir, la permanència o no d'aquest estat comú en què Espanya va quedar constituït, no podria, arribat el cas, sinó ser reconsiderat i decidit també per tots; el contrari comportaria, amb la ruptura de la unitat de la ciutadania, la fallida, en termes jurídico-constitucionals, de la nació de tots".

La sentència reitera que la Constitució admet "la seua revisió total", però aquesta només es pot dur a terme "en el marc dels procediments de reforma" que el text constitucional preveu. "És plena l'obertura de la norma fonamental a la seua revisió formal, que poden sol·licitar o proposar, entre altres òrgans de l'estat, les assemblees de les comunitats autònomes". "Una altra cosa suposaria –afegeix la sentència– alliberar el poder públic de tota subjecció a dret, amb un dany irreparable per a la llibertat dels ciutadans ". Això últim, conclou, és "el que ha consumat el Parlament de Catalunya en aprovar la llei impugnada".

El Parlament de Catalunya, amb "desconeixement ple" de la lleialtat constitucional i del principi democràtic, "s'ha situat completament al marge del dret, ha entrat en una inacceptable via de fet, ha deixat declaradament d'actuar en l'exercici de les seues funcions constitucionals i estatutàries i ha posat en risc màxim, per a tots els ciutadans de Catalunya, la vigència i efectivitat de totes les garanties i drets que preserven per a ells tant la Constitució com el mateix Estatut". D'aquesta manera, ha deixat els ciutadans "a mercè d'un poder que diu no reconèixer cap límit".

Inconstitucionalitat derivada de la tramitació parlamentària

La sentència també realitza un detallat relat del que va passar en la sessió celebrada pel Parlament de Catalunya el passat 6 de setembre i arriba a la conclusió que, durant la tramitació, es va vulnerar, de manera "absoluta o radical", el procediment legislatiu ordenat en el Reglament de la cambra.

La proposició que va donar lloc a la Llei 19/2017 "es va tramitar i aprovar al marge de qualsevol dels procediments legislatius previstos i regulats en el reglament". Els magistrats afirmen que la majoria parlamentària, amb el suport de la Mesa i de la Presidència de la cambra, es va servir del que estableix l'article 81.3 del reglament "per improvisar i articular 'ad hoc' un insòlit camí en el curs del qual quedaven completament al seu arbitri les possibilitats d'intervenció i els drets de la resta dels grups i diputats". A l'empara de la previsió reglamentària que permet l'alteració de l'ordre del dia, la majoria parlamentària "va innovar el reglament mateix i va arbitrar per al cas un 'procediment' inèdit que va concebre i va imposar a la seua conveniència". En altres paraules, afirma el TC, es va produir la "supeditació i consegüent degradació de tot el dret a l'imperi de la majoria, fora de cap norma"

Pel que fa a la decisió de la Mesa de no sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el Tribunal assenyala que la petició de l'informe "no pot ser suprimida per la cambra sense minva de la integritat del procediment legislatiu i alhora dels drets dels representants a exercir aquesta concreta facultat que la llei els confereix i que s'incorpora al seu estatus jurídico-constitucional". El ple, però, va cancel·lar "sense més" aquesta facultat "per exclusiu imperi" de la majoria i malgrat les protestes de la minoria i de l'advertència expressa del mateix Consell.

Tot això, porta el tribunal a afirmar que "en la tramitació parlamentària del que va acabar sent la Llei 19/2017 es va incórrer en fallides molt greus del procediment legislatiu, que van afectar sens dubte la formació de la voluntat de la cambra, els drets de les minories i els drets de tots els ciutadans a participar en els assumptes públics mitjançant representants".

Per últim, el tribunal reitera a les autoritats i càrrecs públics de la Generalitat el seu deure, ja expressat en la providència del 7 de setembre, d'"impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que pogués suposar ignorar o eludir la decisió d'aquesta sentència", que té "plens efectes davant de tots".

next