El Consell autoritza incrementar el deute públic per a 2018

L'import total ascendeix a 559 milions d'euros
/ València
9 febrer 2018 01:00h
L\'AIReF pronostica que Espanya complirà els objectius

El Ple del Consell ha aprovat l'acord pel qual s'autoritza l'increment del deute de la Generalitat per un import màxim de 559.139.665 euros en 2018, d'acord amb el límit fixat en l'article 46 de la llei 22/2017 de Pressupostos de la Generalitat per a 2019.

La Llei de Pressupostos de la Generalitat estableix en el seu article 46 els límits màxims als quals ascendiran les operacions financeres que impliquen creació de deute tenint en compte l'objectiu fixat per a les comunitats autònomes d'acord amb la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Aquest mateix article regula la revisió automàtica de l'import per causes previstes, com ara la modificació de les quantitats incloses en els programes d'estabilitat pressupostària. 

De l'import total autoritzat, 457,67 milions corresponen a l'objectiu de dèficit del 0,4% del PIB per a aquest exercici, mentre que altres 91,24 milions d'euros corresponen al finançament de la devolució de les liquidacions negatives de 2008 i 2009 del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú. 

Els 10,23 milions d'euros restants corresponen a l'amortització en 2018 de part de les operacions signades en el període 1997-1998 per a finançar infraestructures de les universitats i el pagament de les quals es va centrifugar a exercicis futurs per part dels anteriors governs.

next